Detail předmětu

Konstruování a CAD

FSI-4KCAk. rok: 2019/2020

Kurz seznamuje studenty se základy metodiky konstruování v aplikaci na montážní jednotku, tj.: zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhová sestava, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technická zpráva. Vše s možností využití CAD programů a jejich výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí tvůrčímu myšlení v rámci individuálně zadaného konstrukčního úkolu s možností uplatnění vlastního originálního řešení problému. Seznámí se s metodikou konstruování při návrhu konstrukční jednotky, která zahrnuje zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhovou sestavou, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technickou zprávu. Rovněž budou seznámeni s CAD podporou v oblasti výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek. Znalost dostupného CAD systému.

Doporučená nebo povinná literatura

FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí odevzdat vyhovující zpracované řešení daného konstrukčního problému. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Konstruování a CAD je syntéza a praktická aplikace dílčích vědomostí získaných v předchozích konstrukčních předmětech do návrhu konstrukční jednotky. Studenti zpracovávají po etapách ucelený konstrukční úkol s možností plného využití CAD programů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy metodiky konstruování, algoritmus řešení konstrukčního úkolu, zadání konstrukčního úkolu, rozměrový výpočet.
2. Design accelerator - návrh rozměrů, kontrolní výpočet.
3. Předběžné výpočty, návrhový výkres, konzultace.
4. Návrh tolerancí, rozměrové obvody.
5. Kontrolní výpočty, návrhový výkres, konzultace.
6. Konzultace návrhového výkresu.
7. Výkresy součástí I – konzultace.
8. Výkresy součástí I - hodnocení.
9. Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva.
10. Výkresy součástí II – konzultace, výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, konzultace.
11. Výkres sestavení, seznam položek, hodnocení, technická zpráva, konzultace.
12. Technická zpráva, hodnocení.
13. Odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu. Klasifikovaný zápočet.

eLearning