Detail předmětu

Konstrukce a technologie elektronických zařízení

ÚSI-RTKTEAk. rok: 2019/2020

Technické a legislativní požadavky na vyráběná elektronická zařízení a přístroje. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů a jejich zavádění do výroby. Elektromagnetická kompatibilita. Elektrická konstrukce výběr součástek s ohledem na možnost vzniku rizikových stavů, aplikační zásady, obvodová řešení a jejich kritické stavy, problematika nežádoucích přenosů, praktická doporučení pro elektrickou konstrukci. Mechanická konstrukce, design přístroje, vliv tepelného a jiných záření. Spolehlivost elektronických přístrojů a prevence vzniku rizikových stavů. Technická diagnostika. Nepříznivé vnější vlivy a zabezpečení proti nim. Zabezpečení proti úrazu el. proudem. Problematika zemnění a stínění EZ. Odrušovací obvody. Lidský faktor při obsluze přístrojů. Optimalizace ovládání EZ.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní principy mechatroniky,
- vysvětlit postup technická přípravy výroby,
- navrhovat elektronické obvody s diskrétními součástkami a s integrovanými obvody,
- popsat používané metody elektromagnetické kompatibility (EMC),
- popsat způsoby zabezpečení signálových spojů,
- vyjmenovat parazitní jevy v elektronických obvodech,
- vysvětlit způsoby stínění,
- vysvětlit způsoby chlazení elektronických zařízení,
- popsat a vysvětlit metody pájení,
- diskutovat možnosti návrhu plošných spojů,
- diskutovat výhody a nevýhody povrchová montáž,
- kvalifikovaně odhadnout bezpečnostní požadavky na nařízení,
- popsat odlišnost návrhu pro leteckou a kosmickou techniku,
- diskutovat metody spolehlivosti a řízení jakosti,
- popsat základní principy ochrany průmyslového vlastnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

MUSIL,V, BAJER, A: Konstrukce a technologie elektronických zařízení. Skriptum VUT FEKT, 2016 (CS)
WILLIAMS, T.: EMC for product designers. Newnes, 2007, ISBN: 978-0750681704 (CS)
FOWLER, K. R.: Electronic instrument design. Oxford University Press, 1996, ISBN 0-195-08371-7 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání zadané rešerše a zpracování krátké technické zprávy - praktická demonstrace získaných dovedností. Zkouška bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části (40 bodů za písemnou část, 20 bodů za laboratorní cvičení a 40 bodů za ústní část zkoušky). Podmínkou ústní části je splnění podmínek písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Požadavky na vyráběná elektronická zařízení (EZ) a přístroje.
2. Legislativa při návrhu a konstrukci EZ.
3. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů s ohledem na prevenci rizikových stavů.
4. Elektromagnetická kompatibilita; zásady, rizika, normy EU.
5. Výběr součástek a konstrukčních prvků, aplikační zásady.
6. Obvodová řešení EZ; kritické obvodové stavy.
7. Mechanická konstrukce, design přístroje.
8. Šíření signálu, omezeni kritických režimů.
9. Chlazení elektronických prvků a zařízení; mezních parametry; poruchové stavy.
10. Spolehlivost elektronických přístrojů. Technická diagnostika.
11. Nepříznivé vnější vlivy na elektronická zařízení a jejich analýza
12. Problematika zemnění a stínění. Odrušovací obvody.
13. Optimalizace konstrukce EZ; bezpečnost obsluhy a provozu EZ.

Cíl

Předmět si klade za cíl vysvětlit a na příkladech demonstrovat základní principy návrhu a konstrukce měřicích přístrojů a zařízení spotřební elektroniky. Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností a připravit absolventy na pracovní uplatnění v moderních provozech v různých odvětvích průmyslu. Nabyté vzdělání jim umožňuje vysokou míru profesní adaptability

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor