Detail předmětu

Speciální technologie keramiky

FCH-MCO_SKPAk. rok: 2019/2020

V předmětu jsou probírány technologie přípravy a vlastnosti pokročilé keramiky. Ve dvanácti přednáškách kurzu jsou souhrně probrány netradiční techniky přípravy keramických prášků (sol-gel proces, společné srážení z roztoku, hydrotermání syntézy, pyrolýza aerosolů, vymrazování, srážení z plynné fáze, mechano-chemická syntéza, aj.) a hlavní trendy rozvoje pokročilých keramických materiálů (oxidová keramika, transformačně zpevněná keramika, cermety, polovodivá keramika, PZT a PLZT keramika, keramické supravodiče, biokeramika, palivové články, aj.). Posluchači v kurzu získají přehled o rozdělení, vlastnostech a použití pokročilých keramických materiálů a také technikách používaných k jejich přípravě.

Výsledky učení předmětu

Student získá poznatky o pokročilé keramice a bude seznámen se vztahy mezi strukturou, procesními podmínkami přípravy a funkčními vlastnostmi těchto materiálů.

Prerekvizity

Znalosti silikátové a keramické technologie, které jsou uceleným způsobem probírány v kurzu "Chemie a technologie silikátových materiálů II".

Doporučená nebo povinná literatura

Hanykýř V., Havrda J.: Speciální technologie keramiky I. VŠCHT Praha, Praha 1991. (CS)
D. Segal, Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials, 1991. ISBN: 0521424186. (CS)
T.A. Ring, Fundamentals of ceramic powder processing and synthesis, 1996. ISBN: 0125889305. (CS)
F. Aldinger, V. A. Weberruss, Advanced Ceramics and Future Materials: An Introduction to Structures, Properties, Technologies, Methods, 2010. ISBN: 3527321578 (CS)
T. J. Pinnavaia, G. W. Beall, Polymer – Clay Nanocomposites, 2001. ISBN: 0-471-63700-9. (CS)
S. Saitö, Advanced ceramics, 1988. ISBN: 0198563353. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška. V rámci výuky předmětu se posluchači dobrovolně mohou přihlásit k řešení zadaného projektu, přičemž ke kvalitě jeho zpracování se přihlíží při celkovém hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvodní přednáška, seznámení s náplní kurzu a definice základních pojmů
Techniky přípravy keramických prášků přes roztok I.: Sol-gel proces
Techniky přípravy keramických prášků přes roztok II.: Společné srážení z roztoku
Techniky přípravy keramických prášků přes roztok III.: Pyrolýza aerosolů, vymrazování, srážení z plynné fáze, emulzní metody
Termochemické metody přípravy keramických prášků
Mechanochemické reakce a metody přípravy keramických prášků
Příprava a vlastnosti pokročilé keramiky I.
Příprava a vlastnosti pokročilé keramiky II.
Příprava monokrystalů
Palivové články
Biokeramika
Interkaláty jílových minerálů s polymery

Cíl

Cílem předmětu je odborný vstup do jednotlivých oblastí pokročilé keramické technologie ve vztahu k funkčním vlastnostem a vlivu použité suroviny a techniky přípravy na tyto vlastnosti. Posluchači se tak mohou orientovat v této dnes překotně se rozvíjející oblasti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning