Detail předmětu

Přenosové jevy v materiálovém inženýrství

FCH-MCO_PJMAk. rok: 2019/2020

Transportní jevy-základní pojmy, spojité prostředí, bilance hmotnosti, bilance jedné složky, diferenciální útvary, intenzivní a extenzivní veličina, vektorové diferenciální operace. Extenzivní veličiny závislé na objemu a hmotnosti, veličiny závislé na ploše, tok extenzivní veličiny, substanciální bilance. Sdílení hybnosti, Navier-Stokesova rovnice, viskozita, newtonské a nenewtonské tekutiny. Sdílení energie, ustálené a neustálené vedení tepla, konvekce a radiace. Sdílení hmoty, ustálené neustálené, difúzní koeficient, nehomogenní prostor. Molekulární teorie kinetiky, teorie aktivovaného komplexu, stochastická teorie, difúze v krystalech. Nukleace a růst krystalů. Způsoby studia kinetiky a mechanismů reakcí pevných fází. Slinování. Krystalizace tavenin. Modifikační přeměny. Tepelný rozklad pevných látek. Reakce pevných látek s kapalinami. Reakce pevných látek s plyny. Reakce dvou pevných fází.

Výsledky učení předmětu

V přednášené iženýrské disciplíně získá student informace o vlivu sdílení hybnosti, energie a hmoty na rychlost procesů v kondenzovaných systémech a vytvoří si obraz o optimalizaci podmínek pro přípravu materiálů s požadovanými technickými vlastnostmi

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, fyzikální chemie a chemického inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Bird B. R., Steward W. E., Lightfoot E. N.: Přenosové jevy. Sdílení hybnosti, energie a hmoty. Academia, Praha 1968. (CS)
Míka V.: Základy chemického inženýrství. SNTL, Praha, 1977. (CS)
Šatava V. : Fyzikální chemie silikátů II. VŠCHT Praha, Praha 1987. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zkoušky je prokázaní znalostí přednášené problematiky a schopnost aplikace teoretických poznatků na technologie přípravy kondenzovaných fází

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Bilance
Ustálené a neustálené procesy
Definice kontinua
Transport hybnosti, viskozita
Transport energie
Transport hmoty
Difúze
Reakce pevných fází s kapalinou a plynem
Reakce mezi pevnými fázemi
Nukleace a růst krystalů
Hodnocení kinetiky heterogenních procesů
Slinování
Termický rozklad pevných látek
Procesy vzniku skla

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy transportních jevů (sdílení hybnosti, energie a hmoty) ve vztahu ke kinetice heterogenních procesů při syntéze a rozkladu fází obsažených v materiálech. Osvojení si principů uplatnitelných při navrhování a konstrukci technologických agregátů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning