Detail předmětu

Biostatistika

FCH-MCO_BSTAk. rok: 2019/2020

Předmět řeší biologické a chemické objekty z hlediska statistického hodnocení, statistiku souboru dat, testování účinnosti biopreparátů, korelaci proměnných, lineární a nelineární regresi a aplikaci v biologických systémech.

Výsledky učení předmětu

Výsledkem učení předmětu bude:
a) teoretická znalost základního statistického aparátu pro hodnocení výsledků v biologické a biochemické oblasti,
b) dovednost aplikovat statistické principy na řešení úloh z praxe,
c) schopnost zpracovat výsledky s využitím statistických funkcí v excelu,
d) zisk přehledu o možném využití výstupů biostatistiky v jiných předmětech oboru, vědě, výzkumu a pracovním životě,
e) způsobilost statisticky správně zpracovat závěrečné studenské práce.

Prerekvizity

Dobrá znalost matematiky. Základní dovednosti práce v excelu. Schopnost analýzy a zpracování chemických a biologických výsledků.

Doporučená nebo povinná literatura

Meloun M., Militký J.: Statistická analýza experimentálních dat. Academia, Praha 2004. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška -(2 vyučovací hodiny za 14 dní): frontální výuka s využitím názorně demonstračních metod (powerpoint).
Cvičení(2 vyučovací hodiny za 14 dní): workshop, samostatné práce, diskusní metody.
Elektronická podpora: kurz Biostatistika zpracovaný v e-learningovém systému Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zisku klasifikovaného zápočtu:
V závěru semestru prezenční zápočtový test (elektronicky v moodlu) za 50 bodů, minimum pro úspěch: 25 bodů.
V součtu za předmět max. 100 bodů (práce v semestru 50 b + zápočtový test 50 b), hodnocení předmětu dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Základní statistické pojmy a metody
2) Bodové odhady střední hodnoty
3) Intervalové odhady střední hodnoty
4) Posouzení správnosti a shodnosti výsledků
5) Testování odlehlosti
6) Univerzální statistické testy
7) Testování účinnosti biopreparátů
8) Korelace proměnných
9) Lineární regrese a test linearity
10) Aplikace lineární regrese v biotechnologické praxi
11) Polynomická regrese, určení stupně polynomu
12) Systematizace a eliminace chyb

Cíl

Cílem předmětu Biostatistika je osvojit si základní principy hodnocení a zpracování výsledků biologických procesů. Pochopit společné a rozdílné prvky biologického a chemického hlediska. Získat schopnost aplikovat základní statistické testy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu semestru budou studenti zpracovávat aplikované úlohy (prezenční forma ve cvičení, kombinovaná forma jako korespondenční úkoly).
Celkem 5 úloh po 10-ti bodech. Minimum pro úspěch: 5 bodů / úloha.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning