Detail předmětu

Pokročilá organická chemie

FCH-DC_OCHAk. rok: 2019/2020

Předmětem studia jsou nejmodernější trendy v oblastech supramolekulární chemie, organické elektroniky a bio-organické elektroniky. Předmět je zaměřen na aplikaci organické syntézy na konstituci organických molekul s přesně definovanými parametry. Jednou z hlavních priorit je aplikace organických molekul do „zelených technologii“ zaměřených jak na energetiku, tak na bio-inspirované materiály využitelné v živých systémech. Centrum pozornosti se bude soustřeďovat především na organické materiály pro získávání energie, nano- a biomatetrialy, samo-organizující systémy a hybridně-organické materiály využitelné v nano-medicinských aplikacích.

Výsledky učení předmětu

Student bude mít znalosti
1. vyžití průmyslových barviv a pigmentů pro pokročilé aplikace v organické elektronice.
2. bio-organické elektroniky
3. N-typových polovodivých materiálů
4. oligomerů a polymerů pro konstrukci samoorganizovaných struktur
5. implementace polycyklických nenasycených systémů pro aplikace v organické elektronice

Prerekvizity

Organická chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Clayden J., Greeves N., Waren S., Wothers P.: Organic Chemistry. Oxford University Press, 2001.
Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Moder Physical Organic Chemistry. University Science Books, Sausalito,2006.
McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2007.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuální práce a konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle), online databáze a knihovna.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 10 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kurz navazuje na základní znalosti organické chemie získané absolvováním kurzů Organická chemie I a II. Předmětem studia jsou nejmodernější trendy v oblastech supramolekulární chemie, organické elektroniky a bio-organické elektroniky. Předmět je zaměřen na aplikaci organické syntézy na konstituci organických molekul s přesně definovanými parametry. Jednou z hlavních priorit je aplikace organických molekul do „zelených technologii“ zaměřených jak na energetiku, tak na bio-inspirované materiály využitelné v živých systémech. Centrum pozornosti se bude soustřeďovat především na organické materiály pro získávání energie, nano- a biomatetrialy a samo-organizující systémy.

Cíl

Cílem předmětu je detailní studium vybraných fragmentů organické chemie a organické syntézy. Předmět se bude detailně zaměřovat na chemii funkčních skupin a jejích transformace, jako i metody chránění funkčních skupin. Studenti budou rovněž seznámeni s moderními metodami tvorby C-C vazby a následnou inkorporaci molekul do oligomerních a polymerních struktur. Předmět bude dále zaměřen na jednoduché i vícestupňové syntézy. Studenti se rovněž seznámí s chemii dendrimerů a s procesy užívanými k separaci a čištění organických molekul. Struktura předmětu je koncipována tak, aby po absolvování této disciplíny byli studenti dobře připraveni pro studium dalších předmětů, které bezprostředně teoreticky i prakticky navazují na tento studijní předmět.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning