Detail předmětu

Angličtina pro chemiky IV L (B1+)

FCH-BC_A4Ak. rok: 2019/2020

Pro absolvování předmětu Angličtina (B1+) se u studenta očekává schopnost se orientovat v odborných textech střední obtížnosti, komunikovat o nich a samostatně s nimi pracovat.
Předmět umožňuje rozšíření dovedností pro přípravu prezentace na odborné téma. Dále je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností, jako je čtení a psaní odborných textů, poslechu a konverzace na vybraná témata. Student se také naučí psát abstrakty a odborný text, potřebné pro jejich bakalářskou práci. Bude používat odpovídající pomůcky se slovní zásobou pro psaní takových textů (PhraseBook). Bude také číst vědecké články a zabývat se technikami, jak jim porozumět. Ve výuce se rovněž shrnou nejdůležitější gramatické jevy potřebné pro odbornou angličtinu IV. Předmět je zakončen zkouškou na úrovni B1+ CEFR.
Po absolvování předmětu bude student schopen číst s porozuměním kratší středně náročné odborné texty; ovládat techniky orientačního i detailního čtení. Napíše také středně dlouhý útvar profesní komunikace s pomocí slovníku. Rozumí rovněž středně dlouhému souvislému odbornému sdělení a pokynům. Zvládne kratší odbornou formální diskuzi. Ovládá středně rozsáhlou odbornou slovní zásobu. Zvládne potřebné gramatické a syntaktické souvislosti. Student je také schopen samostatně písemně i slovně zformulovat svůj názor na dané téma.

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou rozšíření obecné i odborné slovní zásoby, zejména v oblasti chemického inženýrství. Absolventi kurzu budou schopni přednést prezentaci na odborné téma, napsat abstrakt a kratší odborný text. Budou znát techniky čtení odborného textu, rozumět složeným výrazům a výrazům obsahujícím slova s konverzí slovních druhů a budou umět použít užitečné pomůcky pro odbornou a technickou angličtinu. Budou připraveni mluvit i psát o své práci v laboratoři. Získají také znalost použití vztažných vět v odborném textu a budou umět popsat různé pojmy v angličtině. Zvládnou kratší odbornou formální diskuzi a formulují písemně i slovně svůj názor. Studenti tak získají získají dobré předpoklady pro zvládnutí zkoušky z angličtiny odpovídající úrovni B1+ CEFR; jejich dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslech stejně jako gramatika a slovní zásoba budou rozvinuty na úrovni odpovídající B1+ CEFR.

Prerekvizity

Angličtina na úrovni B1 CEFR. Schopnost orientovat se v odborných textech nižší střední obtížnosti včetně gramatiky v nich použité; znalost slovní zásoby, struktur a gramatiky z Angličtiny pro chemiky I.-III.

Doporučená nebo povinná literatura

English for Chemists IV (B1+). Fišerová, L.; Clemensová, G. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody výuky - přednáška, aktivizující metody, individualizovaná výuka, podpora studijních a učebních stylů a strategií vedoucích ke schopnosti celoživotního rozšiřování jazykové kompetence, problémové učení.
Výuka předmětu je realizována formou:
Cvičení jazykové - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit následující:
účast ve výuce (povoleny jsou dvě absence), aktivní práce ve výuce, přinesení elektronického (počítač či tablet) či
tištěného materiálu do výuky, napsání průběžného testu na učivo kurzů Angličtina pro chemiky I.-III., napsání závěrečného semestrového testu na 75%, přednesení prezentace na odborné téma dle specifikovaných kritérií, napsání odborného/akademického textu o práci v laboratoři.


Závěrečný semestrový test bude zaměřen na učivo v rozsahu učebnice Angličtina pro chemiky IV(B1+).

Zkouška:
Prerekvisita: znalosti z kurzů Angličtina pro chemiky I.-IV.
Podmínkou účasti na zkoušce je uzavření povinného předmětu Angličtina pro chemiky IV(B1+).
Zkouška má písemnou a ústní část (učivo Angličtiny pro chemiky I-IV). Výsledná známka je souhrnná z obou částí zkoušky, 45% se na ní podílí výsledek písemné části a 30% výsledek ústní části a 25% výsledek prezentace.
Písemný test je zaměřený na gramatiku, slovní zásobu, dovednosti čtení, psaní a poslech na úrovni odpovídající B1+ CEFR (zahrnuje také učivo English for Chemists I-IV). V ústní části studenti prokáží rozvoj schopnosti mluvení na úrovni odpovídající B1+ na obecná i odborná témata; budou vyprávět o sobě, svých zájmech a studiu, oblastech chemie, své specializaci a zajímavostech z ní. Prokáží rovněž schopnost reagovat na relevantní dotazy v řízeném rozhovoru. Ke známce také přispějí body získané z prezentace na odborné téma.

Známkování - 90-100% - A; 80-90% - B; 70-80% C; 60-70% - D; 50-60% E; méně než 50% - neprospěl.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvodní pokyny k absolvování předmětu. Souhrn základní slovní zásoby -Tak by to řekl chemik; souhrn nejdůležitější gramatiky pro odborný styl; rozšířená pravidla Jak přednést efektivně prezentaci na odborné téma.

2. týden: Slovní zásoba "Separation methods".Vztažné věty, popis technologického postupu (výroba whisky a cukru) s využitím vztažných vět, tematický poslech.

3. týden: Psaní abstraktu - modelový text a "guided writing"; nácvik psaní abstraktu odborného článku, tematický poslech.

4. týden: Tvorba slov konverzí slovních druhů; nácvik čtení a porozumění slovních výrazů s konvertovanými slovy, složené výrazy - tvorba a typy, nácvik porozumění složených slovních výrazů. Shrnutí odborné slovní zásoby z předchozích kurzů odborné angličtiny.

5. týden: Techniky efektivního čtení a porozumění odborným textům s využitím znalostí konverze slovních druhů a složených výrazů I, odhad významu složených výrazů a výrazů s konvertovanými slovy v autentickém textu. Tematický poslech.

6. týden: Techniky efektivního čtení a porozumění odborným textům s využitím znalostí o charakteru odborných textů II.

7. týden: Pravidla psaní odborného textu: mikro- až makro struktura textu a jeho koheze, shrnutí SVOMPT, pomůcky pro psaní odborného textu (phraseBook). Tematický poslech.

8. týden: Akademická angličtina, užitečné výrazy, guided writing - nácvik psaní odborného textu dle modelového cvičení.

9. týden: Psaní odborného textu o práci v chemické laboratoři. Tematický poslech.

10. týden: Psaní odborného textu o práci v chemické laboratoři II, peer evaluation.

11. týden: Peer evaluation, zpětná vazba k odbornému/akademickému textu o práci v laboratoři.

12. týden: Techniky autonomního a celoživotního učení se jazyku.

13. týden: Prezentace na odborné téma dle zadané specifikace, příprava na zkoušku Angličtina pro chemiky IV odpovídající úrovni B1+.

V průběhu celého semestru jsou cvičeny dovednosti čtení, psaní, poslech a mluvení v souvislosti s probíraným učivem. Součástí výuky je rovněž příprava na složení zkoušky na úrovni B1+ CEFR.

Cíl

Výuka směřuje k doplnění znalostí studentů v oblasti gramatických jevů vyskytujících se v odborných textech a při komunikaci a k rozšíření všeobecné a především odborné slovní zásoby; bude se také zaměřovat na rozvoj dovednosti čtení, poslechu, psaní a mluvení pro potřeby bakalářské práce, praxe a ke složení zkoušky na úrovni odpovídající B1+ CEFR. Ke stejnému cíli vede i obsah elektronických výukových materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů denního studia ve výuce se sleduje (max. 2 absence), studenti dálkového studia mají rovněž organizovanou výuku v menším rozsahu, mohou se účastnit konzultací a také studují z elektronické opory na e-learningovém portálu VUT - kurz Angličtina pro chemiky IV (B1+). Studenti musí každý předvést jednu prezentaci na odborné téma a napsat odborný/akademický text o laboratorní práci, studenti dálkového studia dostávají navíc průběžné úkoly.

Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit následující:
účast ve výuce (povoleny jsou dvě absence), aktivní práce ve výuce, přinesení elektronického (počítač či tablet) či tištěného materiálu do výuky, napsání semestrálního testu na 75%, přednesení prezentace na odborné téma dle specifikovaných kritérií, napsání odborného/akademického textu o práci v laboratoři.

Zkouška:
Podmínkou účasti na zkoušce je napsání závěrečného testu z předmětu Angličtina pro chemiky IV(B1+).
Zkouška má písemnou a ústní část (učivo Angličtiny pro chemiky I-IV). Výsledná známka je souhrnná z obou částí zkoušky, 45% se na ní podílí výsledek písemné části a 30% výsledek ústní části a 25% výsledek prezentace.
Písemný test je zaměřený na gramatiku, slovní zásobu, dovednosti čtení, psaní a poslech na úrovni odpovídající B1+ CEFR (zahrnuje také učivo English for Chemists I-IV). V ústní části studenti prokáží rozvoj schopnosti mluvení na úrovni odpovídající B1+ na obecná i odborná témata; budou vyprávět o sobě, svých zájmech a studiu, své specializaci a zajímavostech z ní. Prokáží rovněž schopnost reagovat na relevantní dotazy v řízeném rozhovoru. Ke známce také přispějí body získané z prezentace na odborné téma.

Známkování - 90-100% - A; 80-90% - B; 70-80% C; 60-70% - D; 50-60% E; méně než 50% - neprospěl.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHTOŽP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program AKREDITACE revize bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning