Detail předmětu

Multimédia

FEKT-MMUMAk. rok: 2019/2020

Obsahem předmětu Multimédia je podrobný popis moderních metod užívaných v rámci kompresních algoritmů pro obraz a video, zabezpečení multimediálního obsahu technikami vodoznačení, principy přenosů multimediálních dat v IP sítích a v neposlední řadě principy indexace a vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s pokročilými metodami zpracování multimediálních signálů a metodami jejich doručování v nehomogenních síťových prostředích ,kompresemi video signálů, transformacemi obrazu a s multimediálními databázemi.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a základní znalosti o kompresích digitálního obrazu a videu. Je požadována základní znalost jazyku JAVA Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Richardson, E. G. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia (EN)
Wooton, C. A Practical Guide to Video and Audio Compression (EN)
Salomon, D. Data Compression: The Complete Reference (EN)
Vít, V. Televizní technika 3 (CS)
ČÍKA, P. Zpracování multimediálních dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO (skripta). 2014. ISBN: 978-80-214-5061- 5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 15 bodů je uděleno za práci v laboratorních cvičeních. Za vypracování projektů je uděleno 25 bodů. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obecné informace k předmětu, základní pojmy týkající se multimédií
2. Měření kvality multimediálních dat, diferenční kódování a kvantizace
3. Transformační kódování (DCT, DWT, DWHT)
4. Entropické kódování (Huffman, aritmetické, slovníkové)
5. Standardy pro kompresi statických obrazů
6. Správa digitálních práv (DRM – Digital Rights Management) pro statické obrazy
7. Entropické kódování (SPIHT, EZW – vhodné s využitím DWT)
8. Odhad a kompenzace pohybu při kompresi videa
9. Standardy pro kompresi videa I (MPEG-4 Visual)
10. Standardy pro kompresi videa II (H.264, H.265) + DRM pro video
11. Distribuce multimediálního obsahu a streamování I
12. Distribuce multimediálního obsahu a streamování II
13. Digitální knihovny

Cíl

Cílem předmětu je podat studentům dostatek informací pro orientaci v oblasti zpracování obrazových dat a videosekvencí, zabezpečení, přenosu v IP sítích, indexace a vyhledávání v multimediálních databázích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning