Detail předmětu

Jazyk odborného stylu v češtině a angličtině

FEKT-HSCAAk. rok: 2019/2020

Na praktických ukázkách seznamuje předmět studenty se základními vlastnostmi a náležitostmi textů používaných v odborném či akademickém stylu, a to z hlediska funkčního, historického nebo pragmatického, poukazuje na rozdílnosti v přístupech české a anglické stylistiky k problematice textu, nebo na rozdíly odoborného stylu v humanitních a přírodních vědách, jejich příčiny a důsledky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen:
- volit různé jazykové prostředky angličtiny na základě jejich formálnosti a neformálnosti
- vytvořit jazykově správný text na základě osvojených pouček o strukturních, stylistických a jiných náležitostech různých žánrů odborného textu
- charakterizovat neznámý text z hlediska použitých jazykových prostředků
- orientovat se i ve složitém textu, využívat sekundární literaturu při psaní textu
- je schopen využívat při svém psaní sekundární zdroje aktivně, nejen k podpoření vlastního názoru, ale také k nim zaujmout vyargumentovaný vlastní postoj

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Krhutová, M.: Parameters of Professional Discourse, English for Electrical Engineering, Tribun EU, 2009
Čechová, Marie - Krčmová, Marie - Minářová, Eva. Současná stylistika. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008. 381 s. ISBN 978-80-7106-961.
Urbanová, L.: Stylistika anglického jazyka, Barrister and Principal, 2008

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován za vypracování seminární práce, jejímž tématem je recenze libovolného elektronického výrobku. Za seminární práci je možné získat až 40 bodů a je nutné ji odevzdat v průběhu semestru ještě před zápočtovým týdnem.

Zkouška, za níž lze získat až 60 bodů, prověřuje formou písemného testu schopnost studentů aplikovat praktické stylistické schopnosti spojené s tvorbou odborného textu. Maximálně za ni lze získat 60 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do stylistiky, základní pojmy.
Stylistika jako lingvistická disciplína, její nástroje, rozdílné metodologie stylistiky.
Funkční styly, stylistická kritéria.
Rozdíly mezi českým a anglickým odborným stylem, jejich příčiny a důsledky.
Rozdíly mezi odborným stylem humanitních a přírodních věd.
Formálnost a neformálnost.
Možné překážky při porozumění odborným textům, nejčastější chyby při jejich tvorbě a recepci.
Postavení angličtiny, anglicismy, transliterace, transkribce.
Anglický a český slovosled a jejich stylistické využití
Intence a přijatelnost textu, předpokládaný příjemce psaného textu.
Koherence a koheze textu a jejich prostředky, kooperativní princip.
Žánry odborného textu a pravdila jejich tvorby.
Odborný jazyk v elektrotechnice.

Cíl

Cílem předmětu je co nejširší orientace studentů v problematice stylu v angličtině a češtině, která rozvine jejich schopnosti při tvorbě psaného textu (především v anglickém jazyce), zvláště s ohledem na jazykovou správnost a stylistickou či žánrovou přiměřenost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning