Detail předmětu

Úvod do kybernetiky

FEKT-BPC-UKBAk. rok: 2019/2020

Úvod do technické kybernetiky.
Pojem „signál“ – definice, druhy fyzikálních signálů a jejich vlastnosti, A/D a D/A převod.
Matematický popis základních druhů signálů. Význam derivace a integrace z pohledu signálů.
Signálové toky a základy modelování.
Pojem „systém“ – definice, druhy systémů a jejich vlastnosti (linearita, časová invariance, kauzalita, apod.).
Statické a dynamické systémy. Stav systému, energie systému, akumulátory energie a řád systému.
Stabilita systému. Příklady a ukázka jednoduchých systémů, analogie s RLC systémy.
Pojem „řízení“ – definice, druhy řízení, řízení z pohledu technické kybernetiky, příklady řízení.
Základní typy řízených soustav (procesů) a jejich vlastnosti, příklady reálných soustav.
Využití zpětné vazby a princip regulace. Základní typy regulátorů (PID, on-off, a další) a jejich použití.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- matematicky popsat jednoduché signály,
- definovat pojem systém a jeho základní vlastnosti (linearita, časová invariance, kauzalita, apod.),
- rozlišovat mezi různými typy systémů a jejich strukturami,
- vysvětlit pojmy stabilita, řád systému a zpětná vazba,
- popsat princip regulace a vyjmenovat základní typy regulátorů,
- modelovat a simulovat jednodušší systémy v prostředí MATLAB/Simulink.

Prerekvizity

Znalosti matematiky, fyziky a elektrotechniky na úrovni 1. ročníku Bc. studia

Doporučená nebo povinná literatura

ŠVARC, Ivan. Základy automatizace. Elektronické skriptum, Brno 2002. (CS)
OPENHEIM, Alan, WILSKY, Alan. Signals and Systems. Second edition. New Jersey: Prentice Hall 1997, 957 s. ISBN 0-13-814757-4. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, počítačová cvičení a závěrečný test.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný elektronický test (max. 100 b). Pro udělení zápočtu je nutné získat min. 50 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1. Úvod do technické kybernetiky.
2. Pojem „signál“ – definice, druhy fyzikálních signálů a jejich vlastnosti, A/D a D/A převod. Matematický popis základních druhů signálů. Význam derivace a integrace z pohledu signálů.
3. Signálové toky a základy modelování. Pojem „systém“ – definice, druhy systémů a jejich vlastnosti (linearita, časová invariance, kauzalita, apod.).
4. Statické a dynamické systémy. Stav systému, energie systému, akumulátory energie a řád systému. Stabilita systému. Příklady a ukázka jednoduchých systémů, analogie s RLC systémy.
5. Pojem „řízení“ – definice, druhy řízení, řízení z pohledu technické kybernetiky, příklady řízení.
6. Základní typy řízených soustav (procesů) a jejich vlastnosti, příklady reálných soustav.
7. Využití zpětné vazby a princip regulace. Základní typy regulátorů (PID, on-off, a další) a jejich použití.
8. Shrnutí a opakování učiva, ukázky reálné implementace řízení.

PC cvičení
1. Úvod do prostředí MATLAB/Simulink
2. Implementace jednoduchého modelu v prostředí Simulink.
3. Modelování a simulace základních systémů.
4. Ukázka implementace řízení.
5. Závěrečný test.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled a vysvětlení základních pojmů a principů používaných v automatizaci a kybernetice. Cílem je rovněž na praktických příkladech demonstrovat typy a vlastnosti základních systémů a signálů v časové a frekvenční oblasti a připravit tak studenty na navazující předmět Signály a systémy. Předmět si dále klade za cíl vysvětlit souvislosti mezi pojmy signál a systém a znalostmi získanými v předchozích/dalších kurzech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Účast na počítačových cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning