Detail předmětu

Snímače

FEKT-BPC-SNIAk. rok: 2019/2020

Předmět poskytuje studentům přehled používaných základních principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření fyzikálních (neelektrických) veličin. Na příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišností oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin.

Výsledky učení předmětu

Absolvent zná:
- principy základních typů snímačů
- principy metod měření mechanických veličin (poloha, rychlost, zrychlení, síla, moment), průtok, teploty, záření
- postupy zpracování naměřených dat a jejich vyhodnocení
Absovent je schopen:
- činit kvalifikované závěry o konkrétním měření
- používat elektrické měřicí přístroje
- navrhnout a realizovat měření fyzikálních veličin

Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších neelektrických veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků.

Prerekvizity

Student musí mít znalosti fyziky, matematiky a elektrických obvodů na úrovni 1.ročníku Bc. studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

ZEHNULA,K.: Čidla robotů. SNTL Praha, 1990 (CS)
ĎAĎO,Stanislav a KREIDL, Marcel: Senzory a měřicí obvody. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01500-9 (CS)
BEJČEK,L.: Senzory neelektrických veličin. VUT Brno, FEKT, 2010 (CS)
RIPKA, Pavel, ĎAĎO, Stanislav, KREIDL, Marcel a NOVÁK, Jiří. Senzory a převodníky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, 135 stran. ISBN 80-01-03123-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Student odevzdává deset laboratorních záznamů.

Způsob a kritéria hodnocení

laboratoří 0 - 30
ústní část zkoušky 0 - 70

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod - základní terminologie, statické a dynamické parametry snímačů.
2. Základní fyzikální principy snímačů - fyzikální jevy.
3. Snímače polohy.
4. Snímače rychlosti a zrychlení.
5. Snímače síly, hmotnosti, tlaku, momentu.
6. Snímače průtoku.
7. Dotykové snímače teploty, tepla, tepelného toku.
8. Bezkontaktní měření teploty.
9. Snímače optických veličin.
10. Snímače ionizujícího záření.
11. Snímače magnetických veličin.
12. Chemické snímače.

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy moderních způsobů a metod měření fyzikálních veličin, které představují až 95 % všech měřených veličin a to jak v laboratorní, tak i průmyslové praxi. Ukázat význam senzorů a měření fyzikálních (technologických) veličin v technických i netechnických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu (úvodní přednáška).
Laboratorní výuka je povinná, je možno po domluvě nahradit jedno zameškané laboratorní cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor