Detail předmětu

Vysoce náročné výpočty

FIT-VNVAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na
praktické metody řešení náročných vědecko-technických úloh. Provádí se srovnání
numerických metod a hodnotí se stabilita numerického výpočtu. Důraz je kladen
na pochopení problematiky metod proměnného řádu a kroku (hp-metody). Pro
numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic se používá originální metoda
založená na přímém využití Taylorovy řady. K dispozici je simulační jazyk TKSL
(FOS) s rovnicovým zápisem zadaného problému. Uvádí se těsná souvislost
rovnicového a blokového zápisu a analyzuje se blokové schéma jako datový vstup.
Analyzují se následující technické problémy: Řešení rozsáhlých soustav
algebraických a diferenciálních rovnic, výpočet určitých integrálů, řešení
elektrických obvodů, řešení úloh z oblasti mechaniky a proudění kapalin. Většina
technických úloh vede na maticový zápis. Jednotlivé technické problémy budou rovněž
řešeny v prostředí MATLAB/Simulink.

Výsledky učení předmětu

Schopnost řešit náročné vědecko-technické úlohy.
Schopnost transformovat vědecko-technické úlohy na paralelní výpočty.
Pro vybrané zájemce bude uskutečněna návštěva superpočítače na VŠB v Ostravě (Anselm, Salomon) a návštěva spolupracujícího pracoviště na TU Wien.

Doporučená nebo povinná literatura

Vitásek, E.: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic. Academia, Praha 1994.
Čermák, L., Hlavička, R.: Numerické metody I, II, CERM, učební text FSI VUT Brno, 2008. (elektronicky dostupné z http://math.fme.vutbr.cz/Home/cermakl/soubory-ke-stazeni)
Kozubek, T., Brzobohatý, T., Jarošová, M., Hapla, V., Markopoulos, A.: Lineární algebra s MATLABem, učební text MI21 VŠB-TU Ostrava, 2012 (elektronicky dostupné z http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/linearni_algebra_s_matlabem.pdf)
Přednášky ve formátu PDF
Zdrojové programy (TKSL, MATLAB, Simulink) jednotlivých počítačových cvičení
Kunovský, J.: Modern Taylor Series Method, habilitation thesis, VUT Brno, 1995
Hairer, E., Norsett, S. P., Wanner, G.: Solving Ordinary Differential Equations I, vol. Nonstiff Problems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1987.
Hairer, E., Wanner, G.: Solving Ordinary Differential Equations II, vol. Stiff And Differential-Algebraic Problems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996.
Butcher, J. C.: Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, 3rd Edition, Wiley, 2016.
Shampine, L. F.: Numerical Solution of ordinary differential equations, Chapman and Hall/CRC, 1994
Strang, G.: Introduction to applied mathematics, Wellesley-Cambridge Press, 1986
Meurant, G.: Computer Solution of Large Linear System, North Holland, 1999
Saad, Y.: Iterative methods for sparse linear systems, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2003
Burden, R. L.: Numerical analysis,  Cengage Learning, 2015
LeVeque, R. J.: Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-dependent Problems (Classics in Applied Mathematics), 2007
Strikwerda, J. C.: Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations,  Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004
Golub, G. H.: Matrix computations, Hopkins Uni. Press, 2013
Duff, I. S.: Direct Methods for Sparse Matrices (Numerical Mathematics and Scientific Computation), Oxford University Press, 2017
Corliss, G. F.: Automatic differentiation of algorithms, Springer-Verlag New York Inc., 2002
Griewank, A.: Evaluating Derivatives: Principles and Techniques of Algorithmic Differentiation, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2008
Press, W. H.: Numerical recipes : the art of scientific computing, Cambridge University Press, 2007
Brdička M., Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, 2005
Vavřín, P.: Teorie automatického řízení I (Lineární spojité a diskrétní systémy). VUT, Brno, 1991.
Šebesta, V.: Systémy, procesy a signály I. VUTIUM, Brno, 2001.

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška.Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat
tak, aby byla hodnocena nejméně 29 body. V opačném případě bude zkouška
hodnocena 0 body.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Získat přehled a základy
praktického využití numerického řešení náročných vědeckotechnických úloh. Umět transformovat
technickou úlohu do rovnicového/blokového zápisu a zvolit vhodnou numerickou
metodu pro její řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu semestru budou probíhat bodovaná počítačová cvičení. Libovolné cvičení bude možnost v závěrečných týdnech semestru nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Metodika sériového a paralelního výpočtu (zpětnovazební stabilita
  paralelních výpočtů), obyčejné diferenciální rovnice (ODR) vyššího řádu,
  Cauchyho (počáteční) úloha
 2. Transformace ODR vyššího řádu na soustavu ekvivalentních rovnic
  prvního řádu, ekvivalence rovnicové a blokové reprezentace úlohy, Routh-Hurwitzovo
  kritérium stability
 3. Analytické řešení lineární ODR prvního a druhého řádu, simulace
  přechodových dějů RLC obvodů.
 4. Analytické řešení lineární ODR vyšších řádů, Bairstowova metoda pro
  hledání kořenů algebraických rovnic vysokých stupňů
 5. Numerické řešení ODR - jednokrokové metody, explicitní versus
  implicitní metody, konvergence a stabilita numerických metod, stiff systémy
 6. Metodika tvořících diferenciálních rovnic, tvorba autonomních
  systémů, nelineární úloha matematického kyvadla
 7. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic
 8. Řešení soustav nelineárních rovnic
 9. Regulační obvody
 10. Numerické řešení určitých integrálů, Fourierova řada
 11. Řešení praktických problémů popsaných parciálními diferenciálními
  rovnicemi (PDR)
 12. Řešení praktických problémů popsaných PDR
 13. Řešení praktických problémů popsaných PDR

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Simulační systém TKSL (FOS), MATLAB, Simulink
 2. Testovací příklady řešení exponenciálních funkcí
 3. Diferenciální rovnice 1. řádu
 4. Diferenciální rovnice 2. řádu
 5. Generování funkcí času
 6. Generování funkcí obecné proměnné
 7. Výpočet určitých integrálů
 8. Soustava lineárních algebraických rovnic
 9. Modelování elektronických obvodů
 10. Laplaceova rovnice
 11. Rovnice vedení tepla
 12. Vlnová rovnice
 13. Regulační obvody