Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

FIT-IKPTAk. rok: 2019/2020

Předmět nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V rovině konkrétních cílů budou schopni vysvětlit základní pojmy z
oblasti psychologie komunikace, definovat předmět studia jednotlivých
subdisciplín psychologie komunikace, aplikovat teoretické znalosti na
oblast komunikační praxe a zhodnotit efektivitu prezentačního výkonu
svých kolegů ze semináře.

Prerekvizity

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Doporučená nebo povinná literatura

Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha REBO Productions, 2005.
Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003.
Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel 1992.
Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha 2000.
Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985.
Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha 1996.
Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar 1995.
Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995.
Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství 1992.
Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 1995.
Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002.
Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu předpokládá 80% úspěšnost v zápočtovém testu a realizaci prezentace v rozsahu 10 minut.
Podmínky zápočtu:
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Absolvování předmětu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Informace a jejich sdělování.
 2. Komunikační modely.
 3. Složky komunikace.
 4. Řešení typových pedagogických situací.
 5. Model asertivních dovedností.
 6. Vyrovnání se s kritikou a asertivní výchovné působení.
 7. Základy verbálního projevu s psychologického hlediska.
 8. Význam hlasu a sluchu v rétorice.
 9. Osobnost řečníka.
 10. Příprava přednášky, diskusního příspěvku, referátu, koreferátu.
 11. Text jako složka pedagogické komunikace.
 12. Teoretické problémy srozumitelného textu.
 13. Strategie utváření srozumitelného textu.

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning