Detail předmětu

Projektová praxe 3

FIT-IP3Ak. rok: 2019/2020

 • Předpokládá se zapojení studentů, kteří úspěšně absolvovali druhý ročník studia, a byli úspěšní v předmětu IP2.
 • Vedoucím ústavu určení školitelé na začátku zimního semestru seznámí studenta s upřesněním cílů, kterého se má při řešení dosáhnout.
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnosti samostatně řešit individuální projekt z praktické oblasti, popsat řešení a samostatně projekt obhájit.

Doporučená nebo povinná literatura

Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707
According to orientation of the project.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. 

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Průběžné konzultace se školitelem
 • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
 • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.