Detail předmětu

Základy financování

FP-ZFAk. rok: 2019/2020

Obsahem předmětu jsou základy finančního řízení, zejména zakladatelský rozpočet, principy řízení oběžného majetku a investičního rozhodování, přehled o zdrojích financování, rovněž i základy finanční analýzy podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student po absolvování předmětu zná základy finančního hospodaření podniku, zná základní metody hodnocení úrovně řízení pracovního kapitálu a posuzování investičních projektů. Dále zná metody a ukazatele finanční analýzy.
Dovednosti: Student umí posoudit hospodaření podniku a identifikovat jeho slabé stránky a posoudit na základě daných údajů výhodnost investičního projektu.

Prerekvizity

Znalost účetních výkazů, podnikovo-ekonomické terminologie, znalost matematických funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8. (CS)
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. (CS)
FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. (CS)
KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. (CS)
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010. (CS)
NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2. (CS)
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
● Aktivní účast na cvičeních: Student je povinný se aktivně účastnit cvičení (tj. přicházet na cvičení připravený a pracovat pod vedením vyučujícího). Účast je kontrolována, je povolena jedna absence. Omluva za neúčast na cvičení se řídí předpisy VUT.
● Zápočtová písemka: Student na konci semestru absolvuje test z příkladů, ze kterého je možné získat maximálně 35 bodů. Studentovi bude udělen zápočet, pokud získá alespoň 17,5 bodů ze cvičení. Závěrečná písemná práce bude obsahovat výpočtové úlohy. Výpočtové úlohy budou vycházet z příkladů probraných na cvičeních (či zadaných v rámci domácí přípravy).

Zkouška:
Zkouška je výhradně písemná, na zkoušku je 60 minut, a lze získat maximálně 65 bodů.
Zkouška bude obsahovat následující části:
• 5 uzavřených otázek (4 možnosti, 1 správně) - každá otázka za 4 body (celkem za část 0-20 bodů)
• 2 otevřené otázky - každá otázka 0-15 bodů (celkem za část 30 bodů)
• 1 příklad (0-15 bodů) – obdobný příkladům ze cvičení, případně z přednášky.
K úspěšnému absolvování zkoušky je potřeba získat min 50% bodů z hodnocení zkoušky (32 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Podnik a jako součást finančního systému
2. Zakladatelský rozpočet.
3. Řízení oběžného majetku podniku - zásoby, pohledávky
4. Investiční rozhodování – rozpočet kapitálových výdajů a příjmů. Metody hodnocení investičních projektů.
5. Zdroje financování. Interní zdroje financování.
6. Zdroje financování. Externí cizí zdroje financování.
7. Zdroje financování. Externí vlastní zdroje financování.
8. Peněžní tok podniku – výdaje, příjmy, metody sestavování cash flow
9. Finanční cíle podniku a jejich hodnocení. Postup při finanční analýze podniku.
10. Analýza rozdílových ukazatelů a poměrových ukazatelů – 1. část
11. Analýza poměrových ukazatelů – 2. část
12. Souhrnné ukazatele hodnocení finanční výkonnosti podniku

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního hospodaření podniku. Zejména s možnostmi financování podnikových činností, posouzení současného hospodaření podniku a hodnocení efektivnosti budoucích investičních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning