Detail předmětu

Systémy kvality v podniku

FP-RskpKAk. rok: 2019/2020

Předmět se zabývá problematikou řízení jakosti v oblasti průmyslových podniků i podniků poskytujících služby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Jakost v podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2012. 90 s. ISBN 978-80-214 3362-5. (CS)
Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1. (CS)
Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 80-7261-186-7. (CS)
Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 80-7261-186-7. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou formu.
Zkouška se skládá ze tří teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 30 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod, smyčka kvality
Podstata řízení kvality
Celopodnikové řízení kvality
Systém kvality dle ISO ř. 9000
Systém kvality dle TQM
Systém kvality dle EFQM
Certifikace
Strategie kvality podniku
Ekonomika kvality
Měření spokojenosti a loajality zákazníků
Ochrana spotřebitele
Vybrané metody řízení kvality - QFD, FMEA, hodnotová analýza
Národní politika kvality

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro TOP management firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konz. v dálk. st.

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor