Detail předmětu

Strategie konkurenčních střetů

FP-PsksKAk. rok: 2019/2020

Získání znalostí v oblasti přípravy a řízení konkurenčního boje firmy. také budou diskutovány některé praktiky užívané v České republice. Studenti se také seznámí se specifickým informačním systémem obchodní společnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k přípravě a řízení vlastního střetu s konkurenční firmou.

Prerekvizity

Proces strategického řízení firmy, analýza oborového okolí firmy, analýza interních faktorů firmy.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES,F., DOSTÁL,V. Strategie konkurenčních střetů. Studijní texty. Fakulta podnikatelská . VUT v Brně. Brno: PC DIR, 1999. ISBN 80 – 214 – 1496 -0. (CS)
BARTES,F. Konkurenční strategie firmy. 1. vyd. Praha: Management Press, 1997. 128 s. ISBN 80 – 85943 – 41 - 7. (CS)
PORTER,M. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Pubblishing, 1994. ISBN 80 – 85605 – 11 – 2. (CS)
PORTER,M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Pubblishing, 1994. ISBN 80 – 85605 – 12 – 0. (CS)
BARTES, F. KOnkurenční strategie firmy. Praha: Management Press, 1997. 128 s. ISBN 80-85943-41-7. (CS)
KOTLER,P. Marketing management. 2.upravené vydání. Praha: Victoria Pubblishing, 1995. ISBN 80 – 85605 – 08 – 2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná forma. Mohou se jí účastnit pouze ti studenti, kteří mají uznanou seminární práci.
Zkouška se skládá ze tří teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 30 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod
Charakter konkurenčních střetů
Ofenzivní pojetí konkurenčního střetu
Strategie konkurenčních střetů

Cíl

Získání znalostí v oblasti přípravy a řízení konkurenčního střetu s jinou firmou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor