Detail předmětu

Strategic Management

FP-EsmtPAk. rok: 2019/2020

Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíly, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) Komplexní znalost a pochopení koncepcí strategického řízení, strategického, strategického myšlení a procesu strategického řízení firmy v globálním prostředí;
b) pochopení komplexních manažerských nástrojů, modelů a technik odpovídajících specifikům strategického řízení;
c) rozvoj manažerských dovedností pro potřebu formulace strategie na základě komplexní analýzy a pro řízení podmínek implementace;
d) Profesně vyspělý přístup ve specifických podmínkách trhu, efektivní řízení přístupu k implementaci strategie z pohledu klíčových stakeholderů.

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Doporučená nebo povinná literatura

GRANT, R.M. Contemporary strategic analysis. 6th ed. Blackwell Publishing, 2008. 482 p. ISBN 978-1-4051-6309-5. (EN)
KEŘKOVSKÝ, M. - VYKYPĚL, O. Strategické řízení - teorie pro praxi. 1. vyd, Praha: C.H.Beck, 2002. 172 s. ISBN 80-7179-578-X. (CS)
KOTLER, P. Matrketing Management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6. (CS)
ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2. (CS)
COLLIS, D.J. - MONTGOMERY, C.A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm.1st ed. McGraw-Hill, 1997. 764 p. ISBN 0-256-17894-1. (EN)
MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd., Praha: Grada Publishing, a.s.,2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. (CS)
MINTZBERG - QUINN - GHOSHAL The Strategic Management Process. Revised European Edition. Prentice Hall Europe 1998, 1036 p. ISBN 0-13-675984-X. (EN)
HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307 (EN)
PORTER, MICHAEL E. Competitive Strategy. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 396p. ISBN: 0-7432-6088-0. (EN)
PORTER, MICHAEL E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004.557 s. ISBN: 0-7432-6087-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je rozhodující splnění dvou podmínek - řešení případové studie a úspěšné absolvování závěrečného testu s možným ústním dozkoušením. Bodování jednotlivých částí je následující:
• Případová studie je hodnocena maximálně 40 body dle úrovně zpracování.
• Závěrečný test má dvě části. První část obsahuje 10 otázek s volitelnými odpověďmi a až e, druhá část pak dvě otevřené otázky. U otázek s volitelnými odpověďmi bude pouze jedna odpověď správná. Správná odpověď je hodnocena 2 body, špatná odpověď -1 bodem a žádná odpověď 0 body. Otevřené otázky jsou hodnoceny každá maximálně 20 body. Maximální celkový počet bodů z testu je 60. Na zpracování první části (otázky s volitelnými odpověďmi) mají studenti 20 minut. Na zpracování části s otevřenými otázkami mají studenti 60 minut. Pro zpracování části s otázkami s volitelnými odpověďmi není možné používat žádné podklady. Zpracování otevřených otázek probíhá formou „open book“.
Při zpracování případové studie studenti řeší v týmech jednu ze zadaných variant případové studie, případně téma zadané na základě konzultace. Složení týmů a zvolenou případovou studii a řešenou firmu je třeba zaslat elektronicky nejpozději do konce 5. týdne semestru. Pokud jde o výběr firmy tak platí, že konkrétní firma může být zvolena v rámci semestru a kurzu pouze jedním týmem. Jednotlivá zaměření studií jsou postupně řešena na cvičeních dle časového harmonogramu. Studie řeší strategické aspekty chování konkrétních firem v daných odvětvích, případně se zaměřuj na zpracování strategické analýzy firmy a návrhu formulace strategie a její realizace firmy. Studie je prezentována a obhajována v termínu určeném časovým harmonogramem – viz aktuality. Studenti odevzdají písemné zpracování studie ve formě prijmeni_prijmeni_....doc případně prijmeni_prijmeni_.....pdf. Pro název souboru použijte příjmení členů. Tyto podklady je třeba odevzdat nejpozději týden před termínem prezentace. Pozdní odevzdání je penalizováno stržením 10 bodů z celkového hodnocení. Zpracování, odevzdání, prezentování a obhajoba případové studie je současně podmínkou pro udělení zápočtu. V případě neúspěšné prezentace a obhajoby, nebo nekvalitního zpracování (méně než 10 bodů), mohou studenti zpracovat novou opravnou případovou studii místo té původní. U této opravné případové studie je maximální možné hodnocení 20 bodů. Termín prezentace opravné případové studie je pak stanoven individuálně.
Celkový maximální počet bodů, při 100% splnění obou podmínek je 100 (max 40b z případové studie + max 60b z testu). Výsledná klasifikace se odvíjí od počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Pro absolvování předmětu je třeba získat v součtu minimálně 50 bodů. Při nedostatečném počtu bodů, případně při potřeba získat lepší hodnocení mají studenti možnost využít ústní zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Strategický management – vymezení procesu strategického řízení, hierarchie firemní strategie.
2. Strategické cíle, vazba cílů na vizi, misi, firemní, business a funkční strategii.
3. Vymezení a analýza tržního prostředí. Identifikace relevantních faktorů obecného a oborového okolí. Analýza konkurenčního prostředí. Identifikace zákazníků a konkurentů. Analýza konkurenčních vztahů.
4. Analýza interních faktorů konkurenční výhody na základě funkčního přístupu. Aplikace hodnotového řetězce jako nástroje pro analýzu a rozvoj konkurenční výhody.
5. Aplikace pojetí založeného na zdrojích a koncepce základních kompetencí v procesu identifikace a rozvoje konkurenční výhody.
6. Definice business strategie. Konkurenční charakter business strategie. Využití business modelu pro vymezení business strategie.
7. Formulace vize a mise. Firemní strategie v kontextu diversifikace. Restrukturalizační opatření. Firemní strategie v kontextu rozvoje strategické konkurenceschopnosti.
8. Hierarchie firemní strategie v kontextu internacionalizačních aktivit firmy.
9. Strategický rozvoj prostřednictvím externí spolupráce. Strategické aliance a sítě. Strategické dopady fúzí a akvizic.
10. Implementace strategie. Organizační aspekty implementace strategie. Strategická kontrola. Strategické vůdcovství a role managementu v implementaci strategie.

Cíl

Vymezení obecně používaných konceptů a myšlenek procesu strategického řízení a principů strategického myšlení.
Rozvoj schopností studentů aplikovat analytické nástroje pro potřeby strategické analýzy externí a interních faktorů.
Poskytnout studentům detailní znalost metod formulace strategie založených na hierarchické struktuře strategie zahrnující firemní, business a funkční strategii.
Rozvoj manažerských dovedností potřebných pro aplikaci metod výběru, implementace a hodnocení strategie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a přednáškách je vyžadována, stejně jako studium základní literatury. Kontrola je v kompetenci vyučujícího. Povinná je účast na prezentaci a obhajobě projektu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor