Detail předmětu

Řízení výroby

FP-Rrv1KAk. rok: 2019/2020

Kurz je orientován na oblast řízení produkčních procesů ve všech sférách průmyslu. seznamuje s provozními, technickými, organizačními kategoriemi, koncepcemi, modely a technikami řízení, terminologií a metodologií vstupních a transformačních výstupních prvků výrobních procesů. Seznamuje s technikami využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobě. Poskytuje znalosti jak uplatnit vazby inženýringu a výrobního procesu pro realizaci změn při zajištění požadovaných výkonů a výkonnosti z hlediska strategie, taktiky i operativy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti a dovednosti práce s datovou základnou přípravy výroby. Měření produkce a náklady na výrobu. Produktivita výroby
Operativní řízení výroby. Propočty výrobní kapacity.
Propočty pro projektování výrobního systému.
THN spotřeby materiálů. Průběh zakázky firmou.
Průběžná doba výroby komponent.Průběžná doba výroby složitého výrobku
Technická obsluha výroby-hospodaření nářadím, péče o provozuschopnost dlouhodobého majetku, energetický management, výrobní logistika.
Plánování výrobního procesu s využitím IT/ICT.Plánování pro malé a střední firmy s využitím APS/SCM.

Prerekvizity

Student by měl vstupovat do výuky kurzu Řízení výroby se znalostmi z oblasti základních ekonomických přístupů (národohospodářských ukazatelů, tržních charakteristik - nabídka, poptávka, nákladové křivky). Současně se znalostmi z oblasti ekonomiky podniku, využití matematických disciplin při rozhodovacích úlohách. Předpokládá se, že student již má znalosti z bakalářského studia z oblasti přípravy výroby daného výrobního odvětví ( tvroba technické dokumentace - projekt, konstrukce, technologie nového nebo inovovaného výrobku).

Doporučená nebo povinná literatura

JUROVÁ,M. Řízení výroby I. Část 1+2, 2.přeprac.vyd. Brno, VUT FP 2005 s.81+138, ISBN 80-214-3134-2, 80-214-3066-4 (CS)
KAVAN,M. Výrobní a provozní management. 1.vyd. Praha Grada Publishing 2002,424s. ISBN 80-247-0199-5 (CS)
DILWORTH,J.B. Productin and operations Management. New York McGraw-Hill 1993, s.742, ISBN 0-07-016987-X (EN)
JUROVÁ,M. Evropská unie odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno, Computer Press 1999, 115s. ISBN 80-7226-219-x (CS)
MAŠÍN,J.,VYTLAČIL,M. Cesty k vyšší produktivitě. 1.vyd. Liberec IPI 1996, 254s. ISBN 80-902235-0-8 (CS)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému
zpracování. Tento způsob výuky je dominantní v distanční formě studia,

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní. Písemná zkouška je složena samostatného rozhodování o daném tématu za využití i matematických funkcí. Její délka je 50 minut. Ústní zkouška ověřuje výsledek klasifikace a upřesňuje jej.
Aby student získal klasifikační stupeň E, musí mít prokázat znalost rozhodovacích i teoretických přístupů např. ústním doplněním.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Př Podstata a cíle managementu výroby. Postavení výroby v systému řízení podniku.
lab Zadání případové studie. Datová základna přípravy výroby
2 Př Strategický management výroby.
lab Měření produkce a náklady na výrobu. Produktivita výroby
3. Př Taktický a operativní management výroby. Zajišťování výroby zdroji.
lab Příprava výroby [výrobní dávky]. Průběh zakázky výrobou - přijetí zakázky
4. Př Výrobní kapacita a její plánování
lab Operativní řízení výroby - exkurze ve výrobní firmě
5. Př Projektování výrobního systému (výrobní základna, pracovníci)
lab Propočty výrobní dávky. Výrobní kapacita a propočty pro projektování výrobního systému.
6. Př Zajištění výroby materiálovými prvky
lab Datové soubory z technické příprava výroby
7. Př Průběžná doba výrobku (zakázky) a výroby složitého výrobku
THN spotřeby materiálů
lab Konzultace první části Případové studie
8. Př Průběžná doba výroby komponent.
lab Skladové hospodářství a MRP kalkulace
9. Př Zabezpečení plynulosti výrobního procesu. Technická obsluha výroby.
lab Průběžná doba výroby komponent a výrobku.
10. Př Soustavy péče o výrobní základnu. Totálně produktivní údržba
lab Kapacitní plánování, rozvrhování výroby.
11. Př Energetický management. Manipulace s materiálem
lab Hospodaření nářadím.
12. Př Operativní plánování a operativní evidence výroby
lab Podpora plánování výroby, případová studie
13. Př Systémy PPS a APS
lab Prezentace případové studie. Zápočet

Cíl

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů. Naučit studenta se rozhodovat o výrobním programu, zabezpečení zdrojů pro jeho realizaci z pohledu materiálových zdrojů, kapacitních zdrojů, časové vázanosti a hospodárnosti a výkonnosti výrobních procesů, výrobních systémů i výsledků výroby. Zabezpečit znalost a implementaci produktů IT/ICT do výrobního procesů v rámci podniku i logistických řetězců (sítí).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních, exkurzi i v laboratoři se bude zajišťovat písemnou prezentací. Neúčasti v laboratoři bude nutno nahredit v novém vypsaném termínu cvičícími. Neúčast na exkurzi bude nutno nahradit písemnou zprávou v rozsahu cca 6ti stran, která popíše návštěvu jiné výrobní firmy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konz. v dálk. st.

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor