Detail předmětu

Řízení nákladů

FP-KrnPDAk. rok: 2019/2020

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje se především na oblast řízení nákladů v podniků. V předmětu se vymezují rozdíly obsahu a pojetí finančního, nákladového a manažerského účetnictví. Stěžejní oblastí předmětu je řízení po linii výkonů a linii odpovědnosti. Metody klasifikace nákladů jsou základním předpokladem pro řízení nákladů v podniku (jednicové, režijní, přímé, nepřímé, variabilní, fixní). V předmětu jsou zahrnuty hodnotové nástroje, jako jsou kalkulace úplných nákladů, kalkulace neúplných nákladů, rozpočty a vnitropodnikové ceny. Pozornost je věnována i odpovědnostnímu řízení nákladů v souvislosti s vnitropodnikovými středisky. Studenti budou rozumět obsahu základních pojmů a jejich vztahům, dále budou schopni vybrat vhodné nástroje kalkulací v návaznosti na řízení nákladů v podniku, sestavit rozpočet vnitropodnikových středisek.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu řízení nákladů z hlediska řízení a provázanost na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii podnikových nákladů, kalkulací a rozpočtů v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti z předmětů Mikroekonomie, Ekonomiky podniku, Účetnictví a všeobecné matematicko-statistické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (6. a 7. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (9. a 10. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje se především na oblast řízení nákladů v podnicích. V předmětu se vymezují rozdíly obsahu a pojetí finančního, nákladového a manažerského účetnictví. Stěžejní oblastí předmětu je řízení po linii výkonů a linii odpovědnosti. Metody klasifikace nákladů jsou základním předpokladem pro řízení nákladů v podniku (jednicové, režijní, přímé, nepřímé, variabilní, fixní). V předmětu jsou zahrnuty hodnotové nástroje, jako jsou kalkulace úplných nákladů, kalkulace neúplných nákladů, rozpočty a vnitropodnikové ceny. Pozornost je věnována i odpovědnostnímu řízení nákladů v souvislosti s vnitropodnikovými středisky.
Osnova přednášek:
Vnitropodnikové účetnictví - jednookruhová, dvouokruhová soustava účetnictví
Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku.
Kalkulace úplných nákladů. Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace.
Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace.
Rozdílové metody kalkulace, normová metoda kalkulace.
Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
Kalkulace neúplných nákladů, metoda variabilních nákladů a její využití , příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování jednotlivých témat přednášek
1.,2. Druhové členění nákladů. Šachovnicová tabulka.Kalkulace úplných nákladů-dělením, s poměrovými čísly.
3.,4. Kalkulace přirážková. metoda hodinových režijních sazeb. 5.,6. TEST I.
7.,8. Kalkulace fázová, postupná.Kalkulace neúplných nákladů- jednostupňová, dvoustupňová. Bod zvratu.
Rozpočetnictví - indexová metoda.
9.,10. TEST II.Zápočet.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning