Detail předmětu

Programovací techniky

FP-PT1Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen zejména na tvorbu projektů a programů ve vývojovém prostředi Visual Basic for Application prostředí MS Excel.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoreticky i prakticky filosofii tvorby jednoduchých i složitějších aplikací na základě znalostí obecných programovacích technik a algoritmů včetně znalostí konkrétního vývojového nástroje.

Prerekvizity

1. znalost základů programování - algoritmizace 2. znalost MS EXCEL

Doporučená nebo povinná literatura

Král Martin, Excel VBA - Výukový kurz, Computer Press, Brno 2010, ISBN: 978-80-251-2358-4 (CS)
Walkenbach John : Microsoft Excel 2000&2002; programování ve VBA, Computer Press, Praha 2001, ISBN: 80-7226-547-4 (CS)
Breden Melanie, Schwimmer Michael, : Excel 2007 VBA, Velká kniha řešení, Computer Press, Praha 2009, ISBN: 978-80-251-2698-1 (CS)
FORSTOVÁ Lenka, VBA Excel v příkladech + CD, Computer media, 2010, ISBN 978-80-7402-042-1 (CS)
D.F.Scott Velká kniha programování v Microsoft Office 2000, Computer (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je postaveno na dobrovolných konzultacích na zadaném projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrola výsledků samostatné práce na semestrálním projektu.
Zkouška se zaměřuje na obhajobu projektů, na jeho obsahovou i technickou stránku zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Tvorba maker v prostředí MS Excel
2. Integrované vývojové prostředí VBA, základy ovládání, nastavení
3. Základní pojmy, proměnné, strukturované proměnné, konstanty, typy
4. Objekty, metody, vlastnosti, události, Objekty Range, vlastnosti offset, cells
5. Ovládací prvky formuláře a ActiveX
6. Formuláře, dialogy, regulární výrazy
7. Použití API v aplikacích
8. Podmínky, vícenásobné větvení
9. Cykly s konstantním počtem opakování, s řídící podmínkou na začátku a na konci cyklu, cykly prvků množiny nebo kolekce (for each in)
10. Procedury, funkce, moduly, přetěžování
11. Práce se soubory, tisky
12. Techniky pro ošetření chyb
13. Ladění, optimalizace a dokumentace programu, tvorba projektu

Cíl

Hlavním cílem je osvojení programovacích technik s podporou současných vývojových nástrojů při tvorbě uživatelských programů nebo složitějších projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V rámci studia dostávají studenti zpracovat semestrální projekt, na vybraný okruh z obsahového zaměření předmětu a to na základě vypsaných okruhů, nebo s možností zvolení vlastního tématu. Projekty jsou konzultované a kontrolované.
Ke kontrole projektu a konzultacím je využíván i e-learning, kde mají studenti k dispozici elektronické materiály.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský

    obor BAK-MIn , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning