Detail předmětu

Kvantitativní metody

FP-kvmPAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na teoretický výklad a praktickou aplikaci vybraných metod operační analýzy jakožto systémového základu kvantitativního přístupu k rozhodování. Důraz je kladen zejména na pohled manažera, který vychází ze skutečnosti, že při aplikaci kvantitativních metod se jeho hlavní úloha zaměřuje na fázi formulace modelu, jeho interpretaci a implementaci výstupů modelu do původního reálného systému.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni aplikovat vybrané kvantitativní metody z oblasti operační analýzy při řešení konkrétních ekonomických a manažerských rozhodovacích problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

DOSKOČIL, R. Kvantitativní metody. 2.vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, 260 s. ISBN 978-80-214-5716-4. (CS)
ANDERSON, D.R. et al. Quantitative Methods for Business. 13th ed. Boston: Cengage Learning, 2016, 914 p. ISBN-13: 978-1-285-86631-4. (EN)
GRASSEOVÁ, M. Efektivní rozhodování: analyzování - rozhodování - implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2013, 392 s. ISBN 978-80-266-0179-1. (CS)
GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, 432 s. ISBN 80-247-0421-8. (CS)
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3. (CS)
MATEO, J.R.S.C. Management Science, Operations Research and Project Management: Modelling, Evaluation, Scheduling, Monitoring. Farnham: Taylor & Francis Group, 2015, 227 p. ISBN 9781472426437. (EN)
PLEVNÝ, M.; ŽIŽKA, M. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. 2.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 296 s. ISBN 978-80-7043-933-3. (CS)
ŠUBRT, T. kol. Ekonomicko-matematické metody. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 331 s. ISBN 978-80-7380-563-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny včetně ilustrativních příkladů. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách včetně zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné zpracování semestrálního projektu ve stanoveném termínu.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu.
Celkový počet možných dosažených bodů je 100, přičemž 50 bodů lze získat za zápočtový test, 25 bodů za semestrální projekt a 25 bodů za případný opravný zápočtový test. Pro udělení zápočtu musí být dosaženo minimálně 50 bodů.
Požadavky ke zkoušce:
1. Úspěšné absolvování zkouškového testu.
Zkouška probíhá písemně. Pro její úspěšné složení je nutné dosáhnout min. 50% z možného bodového hodnocení zkoušky.
Celkové hodnocení předmětu je na základě výsledků získaných u zkoušky s možným přihlédnutím k výsledkům získaným v průběhu semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Operační analýza jako systémový základ kvantitativního přístupu k rozhodování.
2. Úvod do lineárního programování, postup formulace úlohy lineárního programování.
3. Formulace matematického modelu úlohy lineárního programování.
4. Speciální úlohy lineárního programování.
5. Grafické řešení úloh lineárního programování.
6. Lineární programování – simplexový algoritmus.
7. Post-optimalizační analýza úloh lineárního programování.
8. Software pro modelování úloh lineárního programování.
9. Základní pojmy teorie grafů a konstrukce síťového grafu projektu.
10. Metody síťové analýzy – metoda CPM (Critical Path Method).
11. Metody síťové analýzy – metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique).
12. Metody síťové analýzy – metoda GERT (Graphical Evaluation and Review Technique).
13. Modely teorie zásob.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými kvantitativními metodami z oblasti operační analýzy a jejich praktickou aplikací, která posiluje dovednosti logického a systémového myšlení při řešení rozhodovacích problémů v ekonomických systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vlastní práce studentů na zadaných úkolech je kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning