Detail předmětu

Jakost v obchodním podnikání

FP-PjoKAk. rok: 2019/2020

Předmět se zabývá problematikou významu jakosti v obchodním podnikání a její úlohou na světovém trhu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES,F. Quality Management. Řízení jakosti. VUT v Brně. VUT v Brně, 2005.
MIZUNO,S. Řízení jakosti. Praha: Victoria Publishing, 1998.
VEBER,J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing.2002.
FREHR,H.U. Total Quality Management. Brno: Unis publishing, 1995.
NENADÁL,J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management, 1998.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou formu.
Zkouška se skládá ze tří teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 30 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
Úvod – terminologie, vývoj kvality
Národní politika podpory jakosti
Smyčka kvality
Základní metody řízení kvality
Ochrana spotřebitele
Spokojenost zákazníka
Systémy řízení jakosti dle ISO 9000, TQM a EFQM
Ekonomika jakosti
Strategie jakosti podniku
Certifikace
Metody a techniky hodnocení výrobků
Sebehodnocení v systémech jakosti
Trendy ve vývoji kvality

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy z oblasti jakosti zboží a služeb. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy firem k řízení, zabezpečování a zlepšování jakosti výrobků i firemních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor