Detail předmětu

International Business Research Methods and Team Consultancy Project

FP-EibrmPAk. rok: 2019/2020

a) Research in business - scientific thinking, research process, proposing research.
b) Scheduling research, pitfalls and critical spots of research.
c) State of scientific knowledge, state of the outer environment and situation of the company.
d) Sources and collection of data in secondary research.
e) Methods of data collection in primary research.
f) Research presentation - presenting and defending the assignment on the selected topic.
g) Creating a consulting team, learning a company's specific task and meeting company staff.
h) Actual analytical activity within the company (obtaining information and gaining knowledge in the selected area)
i) Bringing up specific scenarios proposing approach to the assigned project, consulting the tutor, selection of the most suitable approach scenarios
j) Producing the so-called Final Report on the specific consulting project, which will be presented to company management
k) Public presentation of the specific results of team consultation and subsequent discussion with the company management, the tutor, the module students and the module leader, and if appropriate, a modification of the written output from the team consultation in the company.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

a) Describe the research process and propose a scheme of their research.
b) Schedule and plan research and set pitfalls and critical spots of their research.
c) Define the state of scientific knowledge, describe the state of the outer environment and situation of the company.
d) Define sources of data and data collection method for secondary research.
e) Select a data selection method for primary research.
f) Present and defend results of their research for the dissertation.

Prerekvizity

Successful completion of the course is conditional on the knowledge of macroeconomics, microeconomics, finance, strategic management, and matematics.

Doporučená nebo povinná literatura

Collins, J. & Hussey, R.: Business Research. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2003 (EN)
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A.,: Research Methods for Business Students. 3rd ed. Prentice Hall, 2003 (EN)
Cooper, D., R. and Emory, C., W.: Business Research Methods. 5th ed. London: IRWIN, 1995 (EN)
Wonnacot, T., H. and Wonnacot, R., J.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing Praha, 1996 (CS)
Korab, V.: Managing and Conducting Business research. BBS, 2003, Learning. Package (EN)
Rud, O., P.: Data Mining. Computer Press. Praha, 2001 (CS)
Pavlica, K. a kol.: Sociální výzkum, podnik a management. Ekopress Praha, 2000 (CS)
Surynek, A., Komárková, R., Kašparová.: Základy sociologického výzkumu. Management Press. Praha.2001 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

The course participants will need to defend their individual work (30%) on selected topic presenting stage of their research at their meetingThe final exam (70%) will be closed book and will be comprehensive. present a written assignment comprising 3000 to 3500 words, in which they will document the progress of their research.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět má za cíl seznámit studenty s procesem výzkumné práce, jeho načasováním, úskalími a kritickými body. Předmět také učí studenty identifikovat stav vědeckých poznatků, definovat přínosy pro vědu, praxi a společnost a jak vybrat téma závěrečné práce na základě těchto poznatků a popsat metody primárního a sekundárního výzkumu. Předmět uvádí metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Dílčím cílem předmětu je využití metody prezentace a obhajoby individuálně dokončených prací, které hodnotí fázi řízení a dokončení podnikového a manažerského výzkumu vedoucího k úspěšnému ukončení závěrečné práce. Dílčím cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům možnost uplatnit teoretické znalosti získané z předchozích předmětů v podnikové praxi a rozvíjet týmovou práci při realizaci konkrétního firemního projektu.
Topics lectures are as follows:
1. Research in business – scientific thinking, research process, proposing research.
2. Scheduling research, pitfalls and critical spots of research.
3. State of scientific knowledge, state of the outer environment and situation of the company.
4. Sources and collection of data in secondary research.
5. Methods of data collection in primary research.
6. Research processing.
7. Research presentation – presenting and defending the research results.
8. Creating a consulting team, learning a company's specific task and meeting company staff.
9. Actual analytical activity within the company (obtaining information and gaining knowledge in the selected area).
10. Actual analytical activity within the company.
11. Bringing up specific scenarios proposing approach to the assigned project, consulting the tutor, selection of the most suitable approach scenarios.
12. Producing the so-called Final Report on the specific consulting project, this will be presented to company management.
13. Public presentation of the specific results of team consultation and subsequent discussion with the company management, the tutor, the module students and the module leader, and if appropriate, a modification of the written output from the team consultation in the company.

Cíl

Cílem předmětu je podat studentům přehled o základních metodách výzkumných šetření. Podružným cílem je naučit studenty pracovat v týmech při empirických šetřeních v konkrétních podnicích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Attendance at lectures is required as well as studying of basic literature. Control is in teacher’s competence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor