Detail předmětu

Inovace v podniku

FP-ipKAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen zejména na pojetí inovačního procesu a místo inovací v podnikatelské strategii.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu v daném podniku,.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku,

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES,F. Řízení inovací. UT PF VUT v Brně, Podnikatelská fakulta. Brno : PC DIR 1998. ISBN 80 –214 – 1269 - 0. (CS)
DRUCKER, P.F. Inovace a podnikavost. Praha: Management Press, 1992. ISBN 80 – 85603 – 29 – 2. (CS)
PITRA, Z. Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada, 1998. ISBN 80 – 7169 – 623 – 4. (CS)
VALENTA,F. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, 2001. (CS)
VLČEK,R. Hodnota pro zákazníka. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80 – 7261 – 068 – 6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná forma. Zkouška se skládá ze dvou teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 20 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující
- Zdroje inovačních příležitostí,
- Principy realizace inovací,
- Tvorba inovačního ducha firmy,
- Zásady tvorby a řízení nového projektu,
- Inovační podnikatelské strategie
- Kondratěvův cyklus a související teorie,
- Strategie VTR v současnosti
- Hodnotový management

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro přípravu a realizaci inovačního procesu s důrazem na vytvoření vhodných inovačních podmínek a použití nejvhodnějších inovačních strategií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor