Detail předmětu

Informace o konkurenci

FP-KikPAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na problematiku získávání informací o konkurenci legální a eticky vhodnou cestou. Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci. Důraz je kladen na osvojení postupů při analýze získané informace jako základního postupu získání přidané hodnoty tvořící novou znalost o konkurenčním subjektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody získávání a vyhodnocení informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Studenti se seznámí se softwarovými nástroji užívanými v Competitive Intelligence. Dále si osvojí ochranu obchodního tajemství firmy.

Prerekvizity

Znalost základů organizace a manažerských funkcí podniku, základy práce na PC a znalost práce s Internetem.

Doporučená nebo povinná literatura

FULD, LEONARD, M. The New Competitor Intelligence. New York: 2005. (EN)
BARTES, F. Competitive Intelligence. Skriptum. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r o., 2012. ISBN 978-80-214-4613-7. (EN)
BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-113-9. (EN)
KAHANER, L., 1997: Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster, 1997. ISBN 978-0-684-84404-6. (EN)
LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. New York: Auerbach Publications, 2006. 223p. ISBN 978-0-8493-9868-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která probíhá písemnou formou. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě vypracování semestrální práce.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení (váha):
Vypracování semestrální práce: 30%
Závěrečná zkouška: 70%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na problematiku získávání informací o konkurenci legální a eticky vhodnou cestou. Studenti si osvojí teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci. Důraz je kladen na osvojení postupů při analýze získané informace jako základního postupu získání přidané hodnoty tvořící novou znalost o konkurenčním subjektu.
1. Informace o konkurenčním prostředí.
2. Stanovení potřebných informací pro vrcholové vedení.
3. Zdroje dat a informací.
4. Způsoby získávání dat a informací.
5. Zpracování získaných dat a informací.
6. Dezinformace – úvod.
7. Analýza dezinformace.
8. Předpověď reakce konkurenta.
9. Obchodní tajemství organizace.
10. Etika Competitive Intelligence.
11. Mezinárodní organizace Competitive Intelligence.
12. Organizační formy procesu Competitive Intelligence v organizaci.
13. Požadavky na personální zajištění procesu Competitive Intelligence v organizaci.

Cíl

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku informačních systémů, potřebných k získávání informací o konkurenci a vybavit studenty znalostmi pro legální získávání informací o konkurenci s jejich následným vyhodnocením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning