Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-FdsKAk. rok: 2019/2020

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů. Na základě provedených analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Absolvování (včetně hodnocení) předmětů Semestrální projekt.

Doporučená nebo povinná literatura

Směrnice děkana pro vyhotovení a hodnocení bakalářských a diplomových prací (v platném znění)
ČSN ISO 690. Bibliografické citace (v platném znění)
Literatura dle doporučení vedoucího práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzultací studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je vypracování kompletní závěrečné práce a její odevzdání v termínu stanoveném vedoucím práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Variantní zpracování návrhové části práce.
Vyhodnocení potenciálních řešení.
Diskuse výsledků

Cíl

Cílem předmětu je metodicky usměrňovat studenta při zpracování závěrečné práce, dále pak aplikovat osvojené základní poznatky a nejnovějších teoretické trendy v rámci řešení diplomových prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor