Detail předmětu

Transmission Media

FEKT-BPA-PRMAk. rok: 2020/2021

Předmět zahrnuje témata týkající fyzické vrstvy telekomunikačních sítí. Jedná se o úvod do přenosových medií, drátová a bezdrátová média, koaxiální vedení, kroucený pár, optická vlákna, základní postupy montáží, přenos a šíření vln po přenosových médiích, multiplexní přenosové techniky, přejímková, preventivní a poruchová měření, příklady sítí založených na jednotlivých typech médií, možnosti spojování médií.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student získá praktické znalosti z oblasti přenosových médií používaných v telekomunikačních sítích. Hlavní důraz je kladen na kabelová vedení, konkrétně koaxiální vedení, kroucená dvoulinka a optická vlákna. U každého typu vedení se student dozví základní parametry a možnosti měření. Studenti dále získají znalosti z oblasti pokládky, dokumentace a vyhledávání vedení. Na základě absolvování kurzu bude student schopen:
- orientovat se v typech přenosových médií,
- navrhnout vhodný druh přenosového média pro daný typ spojení,
- navrhnout topologii pro informační přenos,
- navrhnout technologie spojování metalických kabelů,
- navrhnout technologie spojování optických kabelů,
- provádět základní měření na přenosových médií,
- umět lokalizovat poruchy na kabelech.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Dále by měl mít student základní znalosti o primárních parametrech vedení – odpor, kapacita, indukčnost a impedance.

Doporučená nebo povinná literatura

FILKA, Miloslav. Transmission media for Telecommunication. Brno, 2014 (EN)
FILKA, Miloslav. Optoelectronics for telecommunications and informatics. Dallas, 2009. ISBN 978-0-615-33185-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Vyučování obsahuje přednášky, laboratorní cvičení a práci na projektu. Během výuky bude využit také e-learningový systém Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Maximum 20 bodů je uděleno za testy z teoretických a praktických znalostí ve cvičeních a 10 bodů je uděleno za absolvování laboratorních cvičení. Maximum 15 bodů je uděleno ze samostatného projektu. Minimální rozsah vypracování jednotlivých částí stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 55 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky
2. Přenos a šíření vln po přenosových médiích
3. Drátová a bezdrátová vedení
4. Koaxiální kabely
5. Kroucený pár
6. Optická vlákna I.
7. Optická vlákna II.
8. Možnosti spojování médií
9. Multiplexní přenosové techniky
10. Měření a vyhodnocení kvality vedení
11. Pokládka a montáž kabelů
12. Dokumentace a vyhledávání úložných kabelů – metalických, optických
13. Příklady sítí založených na jednotlivých typech médií

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s telekomunikačními přenosovými médii, a to především kabelovými médii. Během výuky se studenti seznámí jak teoreticky, tak především prakticky s různými typy vedení, a to jak metalickými, tak optickými.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní výuka je povinná, zameškanou výuku je nutné nahradit po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor