Detail předmětu

Pojednání o tématu disertační práce

FaVU-3PODPAk. rok: 2019/2020

Pojednání o tématu disertační práce (dále jen „pojednání“) se předkládá ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi ve formátu PDF v rozsahu 20–30 normostran formátu A4 v českém (resp. slovenském) nebo anglickém jazyce. Pojednání obsahuje zejména kriticky zhodnocený stav poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce, charakteristiky zvolených metod řešení a shrnutí dosavadních výsledků doktoranda. Součástí pojednání jsou rovněž výstižné informace o připravovaném praktickém výstupu – uměleckém díle (o jeho koncepci a formě), resp. o výstavě, kurátorském projektu nebo jiné podobě aktivit, které budou praktickým výstupem doktorského studia.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost písemně formulovat disertační projekt.

Prerekvizity

Nejsou. Student musí mít k udělení zápočtu splněny všechny povinnosti vyplývající z Individuálního studijního plánu.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle zaměření studenta v doktorském stupni studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace školitele s doktorandem o pojednání o tématu disertační práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Povinné náležitosti pojednání:
1) název disertační práce – česky (slovensky) a anglicky;
2) klíčová slova – česky (slovensky) a anglicky;
3) anotace disertační práce – česky (slovensky) a anglicky;
4) cíle disertační práce – česky (slovensky) nebo anglicky;
5) charakteristika metod řešení – česky (slovensky) nebo anglicky;
6) zhodnocení dosavadního stavu poznání – česky (slovensky) nebo anglicky;
7) přehled literatury a zdrojů – česky (slovensky) nebo anglicky;
8) výstižné informace o připravovaném praktickém výstupu – uměleckém díle (o jeho koncepci a formě), resp. o výstavě, kurátorském projektu nebo jiné podobě aktivit, které budou praktickým výstupem doktorského studia v českém (resp. slovenském) nebo anglickém jazyce.

Cíl

Povinný podklad k diskuzi během státní doktorské zkoušky, který pojednává o tématu disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočet. Doktorand(ka) ve spolupráci se školitelkou/školitelem zároveň vyplní přihlášku ke státní doktorské zkoušce, vytiskne (oboustranně), podepíše a odevzdá ji na studijním oddělení fakulty společně s povinnými přílohami (vizte druhou stranu přihlášky) nejpozději v termínu uvedeném v časovém plánu studia (harmonogram) příslušného akademického roku. Školitel(ka) svým podpisem stvrzuje, že pojednání o tématu disertační práce má předepsané náležitosti a doktorand(ka) splnil(a) povinnosti zapsané v ISP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUD doktorský

  obor VUUP_DP3 , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program VUD doktorský

  obor VUUP_DK3 , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program VUD doktorský

  obor VUUP_DP4 , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program VUD doktorský

  obor VUUP_DK4 , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Řízené samostudium

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning