Detail předmětu

Dějiny architektury I

FA-DR1Ak. rok: 2019/2020

Úvod do studia dějin architektury je chápán jako inspirace, která motivuje tvůrčí proces architektonické tvorby.Cílemem předmětu je vymezení základních pojmů z historie architektury při zdůraznění významu a současných možností využití dějin architektury. Pozornost je věnována poznání nejstarších konstrukcí, materiálů, společenských souvislostí a podmínek pro vznik architektury, která je potom následně prezentována v jednotlivých příkladech, které reprezentují daná historická období.

Výsledky učení předmětu

Dějiny architektury starověku, orientace v základních otázkách vývoje architektury.

Prerekvizity

Předpokládá se základní znalost z předmětů dějepis, filozofie, v rozsahu střední školy. Dále všeobecný přehled v tématech dějin umění a dějin architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

M. Major : Geschichte der architektur I (DE)
Doporučené aktuální přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kresebná příprava, zkouška a případná možnost ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod k památkám stavitelství a architektury. Pravěk a megalitické stavby.
Úvod ke starověkým kulturám, Egypt, tvarosloví a konstrukce
Starověký Egypt památky 1
Starověký Egypt památky 2
Mezopotámie
Mykény, Trója, Kréta
Architektura antického Řecka úvod, historie
Tvarosloví, konstrukce a materiál starověkého Řecka
Řecko památky 1
Řecko památky 2
Etruskové a počátky antického Říma
Řím památky 1
Řím památky 2

Cíl

Cíle studia dějin architektury I vedou k osvojení si znalostí dějin architektury období starověku, s přihlédnutím na vývojové zákonitosti architektury a společnosti. Dále znalosti materiálů, konstrukcí a tvarosloví starověku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Písemná kresebná příprava, zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor