Detail předmětu

Obnova a rekonstrukce památek

FA-ORPAk. rok: 2019/2020

Přednášky a cvičení předmětu jsou zaměřeny na legislativu týkající se ochrany památek,kulturní dědictví a jeho proměny v historických slohových etapách a přehled některých stavebně technických prostředků a technologií.Cílem je seznámení s metodami ochrany a památkové péče a získání znalostí pro architektonickou tvorbu v historickém prostředí a způsob obnovy, zachování a nového využití kulturních památek. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro architekta nezbytné vzhledem k vysokému procentu stavební činnosti realizované v historickém prostředí a zvýšenému tlaku na jeho ochranu a zachování.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Řádné absolvování předmětu umožní studentovi:
- všeobecnou orientaci v problematice péče o architektonické dědictví;
- rozlišit památkové a další hodnoty dochovaného stavebního fondu a argumentovat ve prospěch jejich zachování;
- propojit znalosti z dějin architektury a stavební technologie s praktickými otázkami údržby a obnovy památky;
- po určité praxi vytvořit profesionální koncepci zásahu či intervence do historické stavby;
- zpracovat příslušnou prováděcí dokumentaci obnovy a dohlížet na její realizaci.

Prerekvizity

Student by se měl orientovat v dějinách architektury (antika - min. baroko), znát statický princip základních tektonických soustav (klenba, podpory a břemeno, stěna, skelet), stavební hmoty tradičního stavitelství a základní konstrukce pozemního stavitelství (zakládání, krovy, stropy, výplně otvorů, úpravy povrchů).

Korekvizity

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Kříž M.- Rekonstrukce a ochrana památek I.a II., Brno 1989 (CS)
Benešová M.- Česká architektura v proměnách dvou století, Praha 1985 (CS)
Dostál O., Hrůza J.- Česká historická města, Praha 1978 (CS)
Dvořák M.- Katechismus der Denkmalpflege, Wien 1916 (DE)
Kos J.-Vady, povrchy, údržba a změny staveb, Brno 1980 (CS)
Menclová D.- České hrady I. a II., Praha 1972 (CS)
Blažíček O. J.- Slovník památkové péče, Praha 1962 (CS)
Architekt, Zprávy památkové péče, Památková péče, Památky a příroda, Památky archeologické a místopisné, Stavba, Fofum atd. (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky
HORÁČEK, Martin. Úvod do památkové péče. Olomouc: Univerzita Palackého, (CS)
RAZÍM, Vladislav a Petr MACEK (edd.). Zkoumání historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, 2011. ISB (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka převážně formou přednášek je doplněna seminářem, kde se budou diskutovat individuální zkušenosti studentů s problematikou památkové obnovy s přihlédnutím k poznatkům z přednášek. Zároveň v rámci semináře studenti zpracují seminární práci malého rozsahu na aktuálně zvolené téma z oblasti poznání památek.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou formu. Do celkového bodového hodnocení (max. 100 bodů) bude zahrnuto hodnocení seminární práce (max. 15 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 Úvod; vývoj ochrany památek a památkové péče.
2 Organizace a klasifikace památek. Legislativní zajištění památkové péče
3 Mezinárodní instituce, dokumenty a formy ochrany kulturního dědictví.
4 Charakteristika architektonického a urbanistického dědictví; druhová skladba
5 Přetváření architektonického díla v historických slohových etapách; hrady, zámky,
sakrální stavby
6 Přetváření architektonického díla v historických slohových etapách; paláce,
měšťanské domy, urb. souvislosti
7 Současná péče o památky ( konzervace, sanace, rekonstrukce, restituce, revitalizace, anastylóza, replika, kopie, přemístění,
konverze)
8 Ochrana historických sídel
9 Město 19. století, industriální dědictví; možnost a způsoby zachování
10 Město 1.poloviny 20.století a jeho architektura.
11 Současná architektonická tvorba v historickém prostředí; genius loci, autenticita
prostředí, novostavba, detail
12 Historické konstrukce
13 Stavební podstata památky a její poruchy, současné technologie a konstrukce

Cíl

Cílem je seznámení s metodami ochrany a péče o architektonické památky a urbanistické celky a osvojení kompetencí pro architektonickou tvorbu v prostředí s dochovaným hodnotným architektonickým fondem. Student se seznámí se metodami obnovy a variantami zachování a nového využití kulturních památek. Tyto znalosti a dovednosti jsou pro architekta nezbytné vzhledem k vysokému procentu stavební činnosti realizované formou intervencí do stávajících struktur a ekologickým, ekonomickým, etickým i estetickým argumentům ve prospěch šetření jejich hodnot.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná. Průběžná kontrola teoretických znalostí předmětu bude provedena presenčním testem v sedmém týdnu výuky. Podíl účasti ve cvičeních a na samostatné práci v terénu je min. 50 %.
Povinná je účast na závěrečné prezentaci výsledků práce studentů v rámci cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor