Detail předmětu

Pozemní stavitelství III

FA-PS3Ak. rok: 2019/2020

Studium konstrukcí, které ovlivňují funkci stavebního díla v jeho podzemní a nadzemní části. Především se jedná o hydroizolační systémy, výplně otvorů, lehké a tradiční obvodové stěnové konstrukce, tradiční i velkorozponové konstrukce zastřešení a příčky. Dále konstrukce, které mají vliv na kvalitu interiéru, např. konstrukce podlah, obklady, stropní podhledy. Cílem je získání poznatků a znalostí, které umožní optimální návrh teoreticky zdůvodněné tvorby konstrukčního detailu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student v rámci předmětu Pozemní stavitelství III získá znalosti o konstrukcích zahrnutých do oblasti přidružené stavební výroby. Na celé řadě zadání, která musí vyřešit a dovést do výkresové podoby si osvojuje základní vazby a vztahy mezi stavebními konstrukcemi. Získává a rozvíjí technické schopnosti a vlastnosti, které se stanou podporou pro odůvodněný a správný architektonický návrh.

Prerekvizity

V předmětu Pozemní stavitelství III se očekává, absolvování předmětů Pozemní stavitelství I a II. I když jejich zatímní nevykonání zkoušek není překážkou, aby předmět Pozemní stavitelství III mohl být absolvován. Pro zdárný průběh výuky je považováno za vhodné, aby posluchač průběžně sledoval časopiseckou a knižní literaturou se zaměřením na stavitelství a architekturu. Vítána je orientace v zahraničních studijních materiálech.

Doporučená nebo povinná literatura

CHYBÍK, J.: Pozemní stavitelství III. Soubor přednášek. FA VUT v Brně, 2004. (CS)
ŠTIKAR, J.: Pozemní stavitelství III, FA VUT v Brně, 2004. (CS)
CHYBÍK, J.: Elektronická forma přednášek PS III (CS)
MENGES, A.: Advancing Wood Architecture (EN)
DEPLAZES, A.: Architektur kostrurieren (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Řádné ukončení předmětu je podmíněno úspěšným získáním zápočtu a vykonáním zkoušky. Zkoušky je možno se zúčastnit pouze po získání zápočtu. Forma zkoušky je písemná - textové odpovědi na položené otázky, včetně doplnění o nákresy, schémata apod.
Podmínky pro udělení zápočtu - odevzdání všech předepsaných elaborátů v požadované kvalitě, absolvování zápočtového testu (test s výběrem možností, zakreslování a popis jednoduchých schémat, případně krátké slovní odpovědi na zadanou otázku), aktivní účast minimálně v 11 cvičeních (povolená absence 2x ze 13 cvičení). Zápočtový test se bude konat v jednom termínu s možností 1 opravného termínu. Podmínkou pro splnění zápočtového testu je dosažení alespoň 50% hranice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Průmyslové haly. Konstrukce a materiály vhodné k výstavbě průmyslových halových objektů.
2. Voda a stavební dílo. Hydroizolace spodní stavby, tlaková izolace, materiály, detaily.
3. Střešní konstrukce - klasifikace, požadavky.
4. Ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové. Skladba střešního souvrství. Tepelná izolace, tepelný odpor, větrání střešního pláště. Hydroizolace. Klempířské práce na ploché střeše.
5. Speciální řešení střech - provozní střechy, zelená, střecha s obráceným pořadím vrstev.
6. Výplňové konstrukce otvorů. Názvosloví, třídění. Základní funkce, fyzikální vlastnosti. Okna, balkonové dveře, střešní okna, světlíky, dveře, vrata, výkladce.
7. Lehké stěnové pláště budov. Spáry montovaných stěnových plášťů z hlediska venkovních klimatických podmínek. Tepelné mosty.
8. Konstrukce příček - klasifikace a užití, požadavky na vlastnosti. Příčky monolitické, zděné a montované. Zvláštní druhy příček.
9. Obklady stavebních konstrukcí - ze dřeva, sádrokartonu, keramických materiálů, skla, kamene. Akustické obklady.
10. Venkovní a vnitřní podlahy a dlažby - požadavky, funkce, vlastnosti.
11. Venkovní a vnitřní podlahy a dlažby - materiály pro konstrukce podlah a dlažeb, skladby konstrukcí.
12. Stropní podhledy - Klasifikace a užití. Druhy podhledů podle materiálových a konstrukčních variant.
13. Povrchové úpravy, klasifikace, použití. Režné zdivo a pohledový beton. Omítky, malby a nátěry. Tapety. Ochrana dřeva.

Cíl

Výuka předmětu Pozemní stavitelství patří k základním technickým předmětům, které studenty uvádějí do problematiky navrhování stavebních konstrukcí obytných, občanských, zemědělských a průmyslových staveb. V interdisciplinární provázanosti s různými technickými a přírodovědnými obory je tato disciplina základem pro navrhování architektonického díla. Jeho prvořadým cílem je získání souboru poznatků a znalostí, které studentu umožní optimální návrh teoreticky zdůvodněné tvorby konstrukčního detailu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou je cvičení. Studentovou povinností je absolvovat předepsaný počet cvičení. Musí absolvovat průběžný test. Kontrolou jsou také odevzdané práce, v nichž je sledována technická kvalita zpracování a grafická úroveň výstupů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning