Detail předmětu

Technika budov II

FA-TB2Ak. rok: 2019/2020

Mikroklima budov a principy jeho tvorby, vytápění budov, otopné soustavy, soustavy vzduchotechniky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost vytvoření koncepčního návrhu systému vytápění a vzduchotechniky a jeho koordinace s architektonickým a stavebně-technickým řešením.

Prerekvizity

Schopnost tvorby technické dokumentace, znalosti o stavebních konstrukcích a konstrukčních systémech, znalosti o typologii staveb, schopnost tepelně-technického posouzení konstrukcí

Doporučená nebo povinná literatura

Cihelka akol.: Vytápění, větrání, vzduchotechnika (CS)
Papež: TZB - Vytápění (CS)
Pokorný, Bystřický: TZB B - Vytápění (CS)
Jelínek: TZB Vytápění - přednášky (CS)
Pokorný, Bystřický: TZB B - Vytápění (CS)
Chyský, Hemzal: Větrání a klimatizace (CS)
Cihlář: TZB - Vzduchotechnika (CS)
firemní literatura Korádo, Gea a další (CS)
Příslušné normy a předpisy, WWW stránky (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Obecné teoretické znalosti získané v přednáškách jsou v rámci seminářů aplikovány na konkrétní stavbu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě splnění všech stanovených podmínek:odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a kvalitě ve stanoveném termínu; minimálně 70-ti procentní účast na seminářích a absolvování dvou kontrol požadované rozpracovanosti seminární práce v určených termínech.
Zkoušky se student může zúčastnit po splnění podmínek pro získání zápočtu. Hodnocení zkoušky sestává z teoretické části, praktické části a bodového ohodnocení práce v seminářích.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semináře
1. Zadání seminární práce. Výpočet tepelných ztrát
2. Návrh otopných těles, jejich výběr a rozmístění.
3. Rozvody potrubí v půdorysech. Montážní schéma
4. Návrh podlahového vytápění (ve vstupním podlaží).
5. Zdroj tepla, schéma zapojení kotle, návrh měření a regulace.
6. Kontrola práce, závěrečná korekce části konvekční vytápění
7. Výpočet potřeby vzduchu pro nucené větrání restauračního provozu, obrazce proudění
8. Potrubní rozvod, návrh VZT jednotky
9. Návrh teplovzdušného vytápění RD.
10. Kontrola práce, závěrečná korekce části větrání restauračního provozu
11. Návrh nuceného větrání RD, návrh teplovzdušného vytápění RD
12. Návrh koncepce energeticky soběstačného domu
13. Vyhodnocení ESD, technická zpráva

Přednášky
1. Mikroklima budov, požadavky na kvalitu vnitřního prostředí, způsoby úpravy jednotlivých složek mikroklimatu budov
2. Zdroje tepla, kotle, kotelny, odvod spalin, obnovitelné zdroje, odvod spalin, CZT
3. Soustavy vytápění, lokální a centrální vytápění, otopná tělesa
4. Velkoplošné vytápění, měření a regulace. Využití principu Inteligentního domu
5. Vzduchotechnika, její funkce a význam. Vzduchotechnická zařízení a strojovny, aplikace vzduchotechniky
6. Energeticky soběstačný dům-princip návrhu technického řešení a provozu

Cíl

Seznámení studenta se systémy vytápění a vzduchotechniky v budovách, jejich technickými možnostmi, podmínkami pro umístění a vedení v budovách a vazbami na architektonický návrh, stavební konstrukce a dispoziční řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná (kontrolovaná). Ve dvou termínech v průběhu semestru je provedena kontrola splnění požadované rozpracovanosti seminární práce.
Zameškaná výuka je nahrazována formou individuálních konzultací a zadáním individuální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor