Detail předmětu

Bakalářský projekt A8

FA-BP8Ak. rok: 2019/2020

Získání nezbytných-základních informací o tvorbě architektonického prostoru-interiéru, které umožní základní orientaci v tvůrčích-uměleckých oborech, jejichž role v architektonické kompozici prostoru je nezastupitelná. Tyto informace jsou prezentovány architektonickou studií-projektem a modelovou studií /vizualizací, animací/, včetně rozpracovaných detailů /konstrukčních, designérských apod.

Výsledky učení předmětu

Obhajobou práce připravené v předmětu student prokáže schopnost navrhovat stavby jakékoli typologické povahy jako zaměstnanec projekční kanceláře.
Student si osvojí vyhotovení práce, která svým charakterem odpovídá architektonické studii a rozsahem vyhovuje požadavkům bakalářské práce.

Prerekvizity

Zadání bakalářské práce je možné obdržet až po absolvování všech ostatních povinných a povinně volitelných předmětů v BSP „Architektura a urbanismus“. Pro úspěšné zvládnutí bakalářského projektu se přepokládají osvojené znalosti v obecné typologii, navrhování obytných staveb, staveb přechodného ubytování, veřejných staveb, staveb výrobních, dále v problematice památkové péče a v oblasti interiérové tvorby architektonického prostoru a schopnost praktické aplikace.

Doporučená nebo povinná literatura

normy, vyhlášky, předpisy
doporučené zdroje související s tématem zadání

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle Pravidel pro studium na FA.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve výuce student systematicky připravuje bakalářskou práci podle zadání. Práce probíhá 12 týdnů. Jedná se o samostatnou práci, pravidelně konzultovanou s vedoucím a dalšími odborníky.

Cíl

Bakalářský projekt má prokázat schopnost studenta prakticky aplikovat znalosti a dovednosti získané v rámci studia speciálně zaměřených typologických disciplin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Včasné odevzdání kompletního projektu podle zadání a Pravidel pro studium na FA.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

312 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor