Detail předmětu

Prostředí staveb I

FA-PR1Ak. rok: 2019/2020

Seznámení se základními principy tepelné techniky do úrovně možností architektonicko - hmotového návrhu objektu při respektování jeho energetické optimalizace a zabezpečení interiérové pohody.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost optimálního návrhu dispozičního a hmotového řešení objektu při respektování jeho uživatelských a architektonických požadavků.Respektování současných trendů navrhování objektů s nízkou potřebou energie.

Prerekvizity

Základní znalosti materiálového inženýrství,zásad a konstrukčního řešení prvků a objektu z hlediska pozemního stavitelství.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN 730540-1,2,3,4 (CS)
ČSN 730540-2/2007 Tepelná ochrana budov.Požadavky (CS)
Chmúrny Ivan:Tepelná ochrana budov,nakladatelství Jaga group Bratislava 2003 (CS)
Vaverka a kol."Stavební tepelná technka a energetika budov"VUTIUM 2006 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění požadované účasti v seminářích, odevzdání všech předepsaných seminárních prací a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Rozdělení discipliny SF 1 dle jednotlivých předmětů,jejich vzájemná vazba .Tepelná technika ,základní okrajové podmínky,fyzikální vlastnosti materiálů.
2.Šíření tepla,teplotní stav interiéru,normativní požadavky v tuzemsku a zahraničí a jejich kompatibilita, tepelně technická kritéria dle ČSN 730540/2007.
3.Průběh teploty v konstrukci,součinitel prostupu tepla,vlhkostní režim,roční bilance.
4.Ustálený teplotní stav,tepelné mosty,jejich aplikace a rozbor na příkladech.
5.Neustálený teplotní stav,tepelná stabilita v zimním a letním období, základní výpočtové vstupy pro energetické hodnocení budov.
6.Energetické hodnocení budovy,modelové řešení návrhu objektu z hlediska energetické náročnosti s vazbou na interiérovou pohodu.Příklady řešení málo frekventovaných staveb(zimní stadiony,sauny,vodojemy,vysokohorské objekty a další).

Cíl

Návrh a posouzení konstrukčního prvku, dispozičního a hmotového řešení objektu pro zabezpečení interiérové pohody a energetické minimalizace při jeho užívání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola účasti v seminářích a odevzdávání předepsaných seminárních prací(samostatná zadání s vazbou na ateliérový projekt),náhradní termíny jak u cvičení tak i přednášek jsou předem dohodnuty se studenty.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor