Detail předmětu

Prostředí a energetika staveb

FA-PESAk. rok: 2019/2020

Předmět je spojen s tématikou prostředí staveb a vlastností stavebních konstrukcí - tepelná technika a energetika, akustika a osvětlení. Důraz je kladen na energetickou účinnost a její hodnocení ve vztahu ke stávající legislativě a propojení energetických a stavebně-fyzikálních disciplín. Zákon o hospodaření s energií a jeho zohlednění při návrhu novostaveb a rekonstrukcí.
Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace z pohledu zajištění požadovaného vnitřního komfortu staveb.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost optimálního návrhu budov při respektování jeho uživatelských a architektonických požadavků.Respektování současných trendů a požadavků na energetickou náročnost staveb.

Prerekvizity

Základní znalosti v oboru pozemní stavitelství, technických zařízení budov a stavební fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaverka a kol."Stavební tepelná technka a energetika budov"VUTIUM 2006 (CS)
Učební texty lektora

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška : písemná forma; řádný termín a dva opravné - min./max. zisk bodů = 50/100

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, přehled současné legislativy, koncepce a trendy v energetické náročnosti budov a prostředí staveb
2. Souhrn stavebně-fyzikálních požadavků kladených na budovy z hlediska zajištění požadované kvality vnitřního prostředí – stavební tepelná technika
3. Souhrn stavebně-fyzikálních požadavků kladených na budovy z hlediska zajištění požadované kvality vnitřního prostředí – akustika, denní osvětlení, insolace
4. Vzájemný vztah stavebně-fyzikálních požadavků při návrhu konstrukcí a budov
5. Vybrané stavebně-fyzikální jevy – ukázky řešení z reálných projektů
6. Tepelná akumulace budov – lehké stavby
7. Tepelná akumulace budov – středně těžké a masivní stavby
8. Energetická náročnost budov z pohledu obecných technických požadavků na výstavbu – průkaz energetické náročnosti budovy, energetická certifikace stavebních objektů v ČR a ostatních zemích
9. Zákon o hospodaření s energií, energetický audit a jeho využití při dotačních projektech, přehled současných dotačních titulů
10. Koncepce nízkoenergetického, pasivního a „nulového“ domu; legislativa a požadavky
11. Alternativní zdroje energie a jejich vliv na celkovou energetickou bilanci staveb
12. Ekonomická efektivnost energeticky úsporných opatření a vybraných stavebních technologií
13. Inteligentně řízené procesy a jejich vztah na celkovou energetickou bilanci budov

Cíl

Ucelení a rozšíření znalostí v problematice vnitřního prostředí a ekonomičnosti návrhu budov při zajištění požadovaného komfortu uživatelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v semestrovém cyklu ve formě přednášek, účast na přednáškách je dobrovolná.
Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning