Detail předmětu

Parametrický design

FA-PADAk. rok: 2019/2020

Parametrické navrhování je aktuální generativní metodou jak v architektuře, tak v ostatních uměleckých oborech. Umělec nevytváří přímo výsledné umělecké dílo, nýbrž definuje algoritmus (sled úkonů, podle nichž software vytváří 2D nebo 3D strukturu) a na základě vstupních parametrů může výslednou podobu díla průběžně efektivně měnit.
Na teoretický úvod naváží praktická cvičení. Vybrané příklady představí možnosti grafického skriptovacího editoru Grasshopper. V druhé polovině semestru budou studenti ve spolupráci s pedagogem vytvářet vlastní plošné a prostorové návrhy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Konkrétně si osvojí objektově vizuální scriptování v Grasshopperu.

Prerekvizity

Výpočetní techniky I.-V., Výtvarná tvorba I.-VI.,

Doporučená nebo povinná literatura

SAKAMOTO, Tomoko; FERRÉ, Albert. From Control to Design : Parametric / Algorithmic Architecture. Barcelona : Actar, 2008. 240 s. ISBN 978-84-96540-79-8 (EN)
TERZIDIS, Kostas. Algorithmic Architecture. Oxford : Architectural press, 2006. 160 s. ISBN 978-0-7506-6725-8. (EN)
ARANDA, Benjamin; LASCH, Chris. Pamphlet Architecture 27 : Tooling. New York : Princeton Architectural Press, 2006. 96 s. ISBN 1-56898-547-9. (EN)
PAYNE, Andrew; ISSA, Rajaa. Grasshopper Primer [online]. The second edition. [s.l.] : [s.n.], 2009 [cit. 2011-05-12]. Dostupné z WWW: < www.liftarchitects.com/storage/research/Grasshopper%20Primer_Second Edition_090323.pdf>. (EN)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Vyhotovení 2 unikátních výtvarných návrhů (jeden plošný a jeden prostorový),
prezentace mimo jiné odhalující algoritmus vedoucí k jejich vzniku, digitální odevzdání návrhů na CD.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. cvičení – teoretická část (historie, souvislosti, referenční příklady, literatura)
3.-8. cvičení – praktické ukázky nástrojů a možností softwaru (práce s lineárními a prostorovými prvky; dělení; atraktory; 3D modelování; práce s generátorem náhodných čísel; bitmapy; základy RhinoScriptu)
9.-12. cvičení – práce na projektech, konzultace
13. cvičení – prezentace návrhů, klasifikace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s progresivní metodou architektonického navrhování. Studenti získají rámcový přehled o historii a současných možnostech při programování architektury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních, odevzdání dvou projektů a jejich závěrečná prezentace. Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor