Detail předmětu

Výtvarná tvorba V - počítačová grafika

FA-VT5Ak. rok: 2019/2020

Cvičení navazuje na výuku studentů v nižších ročnících, a to jak ve cvičeních kresby a modelování, tak v počítačových laboratořích. Získané dovednosti v modelovacím a vizualizačním software využijí při tvorbě architektonických struktur, jejichž zobrazení nebo fyzická realizace je bez pomoci počítače obtížná respektive nemožná. Inspirací pro jejich práci bude dílem první příroda a dílem druhá příroda vytvořená člověkem. Navrhované struktury budou odrážet přemýšlení o problému v ploše a především v prostoru. Lokace struktury v architektonickém díle se musí vyrovnat s jejím měřítkem a zejména vztahem ke člověku. Úkolem studentů je v závěru cvičení efektivně a efektně prezentovat jak inspirační zdroje, tak výsledné prostorové struktury.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výsledky jsou prezentovány katalogem, prezentačním panelem a na CD disku.

Prerekvizity

základy kreslení a modelování a práce s barvou a výtvarný talent, znalosti grafických programů

Doporučená nebo povinná literatura

Internetové zdroje
Učební texty lektora

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je průběžně klasifikován v jednotlivých díčích úkolech a předkládá závěrečnou práci prostorový model, známka je průměrem všech úkolů. Závěrčná práce má pro výslednou známku vyšší hodnotu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden Zadání, úvod do problematiky
2. týden Samostatná práce na projektu
3. týden Konzultace navržených struktur
4. týden Konzultace a realizace navržených struktur
5. týden Konzultace a realizace navržených struktur
6. týden Prezentace projektu – papír – Adobe Photoshop
7. týden Prezentace projektu – papír – Adobe Illustrator
8. týden Konzultace
9. týden Prezentace projektu – www - Flash
10. týden Prezentace projektu – www - Flash
11. týden Prezentace projektu – www - Flash
12. týden Konzultace
13. týden Závěrečná prezentace a hodnocení

Cíl

Cílem předmětu je rozvinout kreativitu studentů v oblastí volné digitální tvorby. Důraz je také kladen na efektivní prezentaci vlastních ideí vedoucích k návrhu a samotného návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vyuka forma nahrazování je dána splněním jednotlivých dílčích úkolů a zavěrečné práce. Tolerováno nesplění 20% dílčích úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výtvarný ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor