Detail předmětu

Urbanismus I - základy a vývoj

FA-U11Ak. rok: 2019/2020

Předmět "Urbanismus I - Základy a vývoj urbanismu" poskytuje základní orientaci v urbanismu
a prostorovém uspořádání urbanistického prostoru a seznamuje je s profesními poznatky o historickém
a moderním vývoji měst.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních principů tvorby urbanistického prostoru. Profesní znalosti historického i moderního vývoje měst.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti. Výtvarné předpoklady a prostorová představivost.

Doporučená nebo povinná literatura

Gehl, J., Genzoe, L.: Nové městské prostory, ERA Brno, 2002 (CS)
Hurník, P.: Moje vzpomínka na Zelný trh je o svádění, sborník Moje vzpomínka na Zelný trh, KIC Brno, 2003 (CS)
Hrůza, J. - Zajíc, J.: Vývoj urbanismu I., II., ČVUT, Praha, 1996 (CS)
Kopáčik, G. a kol.: Ulice v urbanistické struktuře, výzkumný úkol GAČR, FA VUT Brno, 2001 (CS)
Hurník, P.: Brněnské urbanistické dny, Stavba, Praha, 2003 (CS)
Valena, T.: Město a topografie, Národní tech.muzeum, 1991 (CS)
Vývoj urbanismu, presentační a dokumentační materiály, 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kombinovaná zkouška: písemná zkouška a hodnocení výsledků semináře. Ve výsledném hodnocení se započítává 2/3 hodnocení písemné zkoušky a 1/3 hodnocení výsledků semináře.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod - základní pojmy, zaměření a charakteristika urbanismu. Navazující discipliny, mezioborové souvislosti.
Složky urbanistického prostoru. Urbanistická struktura – funkční, provozní a prostorová.
Základní principy uspořádání urbanistického prostoru.
Základy typologie a morfologie urbanistického prostoru.
Uspořádání sídel a jejich částí.
Vznik a rozvoj prvních sídel, nejstarší městské kultury.
Řecká a římská stavba měst, zhodnocení starověké stavby měst
Středověký vývoj.
Novověký vývoj.
Průmyslová revoluce, proměny na přelomu 19. a 20. století.
Meziválečný vývoj měst.
Poválečný vývoj měst. Zhodnocení moderního vývoje měst.
Soudobé město. Východiska udržitelného rozvoje soudobých měst a osídlení.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v základech urbanismu a prostorového uspořádání urbanistického prostoru a základní poznatky o historickém a moderním vývoji měst.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na seminářích. Zpracování předepsaných seminárních prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný