Detail předmětu

Sociologie

FA-SOCAk. rok: 2019/2020

Kurz bude nabízet blokovou výuku zaměřenou na vybrané aspekty prostoru a architektury. Přednášky budou zaměřeny na obecný úvod do problematiky prostoru a architektury v sociálních vědách, na sociálně-vědnou analýzu role urbánního plánování v moderní společnosti, dále na prostorovou zkušenost rozmanitých sociálních skupin a možnosti využití dostupných dat v rámci urbanistické a architektonické práce.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Studující si osvojí základy sociálně-vědného přístupu k problému prostoru a architektury. Budou schopni kriticky přemýšlet o vlastní navrhovací praxi. Budou schopni dohledat relevantní data jako podklady k přípravě projeků. Budou schopni posoudit relevanci zdrojů.

Prerekvizity

Znalost hlavních urbanistických procesů, zájem o rozšíření poznatků do hraničních disciplin, schopnost základní orientace v cizojazyčných (především anglických) textech.

Doporučená nebo povinná literatura

Ferenčuhová, S. (2013) Sociologie města 20. a 21. století. Kapitola 2: Evropské kořeny ajadenucjí sociologie města a urbání teorie. SLON, s. 44–68. (CS)
Ferenčuhová, S. (2014)”Sociologie města” In Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie VI (Oblastni a specializace), Krolinum, s. 21–41. (CS)
Harding, A., Blokland, T. (2014): Urban Theory. A Critical Introduction to Power, Cities and Urbanism in the 21st Century. Sage. (EN)
Osman, R., Porkertová, H. (2020): „Upoután vozíkový“: absence zdvořilé nevšímavosti jako bariéra při pohybu prostorem uživatelů a uživatelek elektrických vozíků. Sociologický časopis. (CS)
Navrátilová, B. (2011): Univerzální Design, http://univerzalnidesign.sweb.cz/ram.html (CS)
Navrátilová, B. (2016): Univerzální design a přístupnost staveb městské hromadné dopravy. České vysoké učení technické v Praze, s. 136. (CS)
Persson, H., Ahman, H., Yngling, A., Gulliksen, J. (2015): Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility— historical, methodological and philosophical aspects. Universal Access in the Information Society, 14, č. 4, s. 505 - 526. (EN)
Hamraie, A. (2017): Building access: universal design and the politics of disability. University of Minnesota Press, Mineapolis, s. 333. (EN)
World Health Organisation. 2007. Global age-friendly cities: a guide. Geneva: WHO Press. (česky: Globální města přátelská seniorům) (EN)
Vidovićová, Lucie (a kol.). 2013. Stáří ve městě, město v životě seniorů. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita. (CS)
Buffel, Tine, and Chris Phillipson. 2018. A Manifesto for the Age-Friendly Movement: Developing a New Urban Agenda. Journal of Aging & Social Policy 30: 173–192. https://doi.org/10.1080/08959420.2018.1430414. (EN)
Český statistický úřad, Metodika SLDB 2011. (CS)
Pospíšilová, L., Novák, J. (2016): Mobile Phone Location Data: New Challenges for Geodemographic Research. Demografie 58(4), 320–337. (EN)
Groat, L.N. and Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. 1 edition. New York: John Wiley & Sons. Především kapitola 7 ke kvalitativnímu výzkumu. (EN)
Harding, A., Blokland, T. (2014): "Spatial Expressions of Intra-urban Inequalities." In: Urban Theory. A Critical Introduction to Power, Cities and Urbanism in the 21st Century. Sage, s. 120–170. (EN)
FOUCAULT, Michel. Priestor, vedenie a moc. In: Moc, subjekt a sexualita: výber z článkov a rozhovorov publikovaných v rokoch 1980-1988. Bratislava: Kalligram, 2000, s. 27-43. ISBN 80-7149-389-9. (CS)
Jones, P. (2011). The Sociology of Architecture: Constructing Identities. Liverpool University Press. (EN)
Till, J. 2005. The negotiation of hope. In: Peter BLUNDELL-JONES, Doina PETRESCU a Jeremy TILL, ed. Architecture and participation. s. 19–41. (EN)
Klápště, P. 2014. Občané, architekti a veřejná správa: Určení rolí v participativních procesech [online]. B.m.: MPSV. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-architekti-a-verejna-sprava-urceni-roli-v-participativnich-procesech.aspx (CS)
Hušková, B., H. Chalupská, P. Klápště, M. Nawrath, L. Tomášová. 2016. Angažovaně offline aneb Čtyři praktické zkušenosti, jak se plánuje a navrhuje se zapojením veřejnosti. 2016. B.m.: NESEHNUTÍ Brno. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tematické přednášky v šesti tříhodinových blocích.
Výuka bude realizována formou klasických přednášek, ke kterým bude vypsána studijní literatura.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má podobu elektronického domácího testu s 20 uzavřenými otázkami prostřednictvím MOODLE e-learningu založenými na obsahu přednášek a povinné literatury. Celkový počet bodů je 100, minimální počet bodů pro absolvování kurzu je 60.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do sociálně-vědní perspektivy v architektuře a urbanismu
2. Odlišná těla v prostoru – na koho nemyslíme, když myslíme na prostor
3. "Age-friendly city" - stárnutí ve městě
4. Výzkum v architektuře – inspirace ze sociálních věd
5. Architektura a moc; bydlení a domov
6. Občanská participace v navrhování

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studující se základními znalostmi, které budou moci aktivně využívat při své architektonické a urbanistické praxi, tak, aby byli schopni uvažovat kriticky o důsledcích své práce a současně kreativně předcházet možným formám znevýhodnění, které prostor může klást před své uživatele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning