Detail předmětu

Teorie konstrukcí II

FA-TK2Ak. rok: 2019/2020

Zabývá se analýzou složitějších typů konstrukcí ve vazbě na volbu vhodného konstrukčního systému.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá hlubší znalosti z teorie konstrukcí , které směřují do oblasti složených případů namáhání konstrukcí a řešení staticky neurčitých konstrukcí.

Prerekvizity

Předmět navazuje na Teorií konstrukcí I. Vychází z předpokladu absolvování základních znalostí teorie konstrukcí, které rozvíjí a prohlubuje.

Doporučená nebo povinná literatura

Petříčková, M.:Stavební mechanika II. Přednáškové prezentace. FA VUT Brno. 2004. (CS)
Kolendowicz,T.:Stavební mechanika pro architekty, SNTL, Praha, 1984 (CS)
Petříčková, M.:e-learning - Stavební mechanika II – multimediální podpora.FA VUT Brno. 2008 . (CS)
Šmiřák, S.: Pružnost a plasticita I., CERM, Brno,1999 (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná dvoukolová, obsahující numerické příklady a teoretický test, kdy v obou částech musí student uspět min. na 50%. Zkouška je pouze písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Volné kroucení prutů masivního průřezu a tenkostěnných prutů otevřeného i uzavřeného průřezu.
Složené případy namáhání prutu.
Prostorový a šikmý ohyb.
Mimostředný tah a tlak, poloha neutrální osy, jádro průřezu. Dimenzování nosníků v případě složeného namáhání.
Vzpěrná pevnost a stabilita tlačených prutů. Posouzení prutů na vzpěr.
Podstata a význam staticky neurčitých konstrukcí.
Metody řešení SN konstrukcí - silová a deformační metoda, principy řešení, základní věta silové metody, přetvárná neurčitost. Třímomentová rovnice.
Rámové konstrukce, vykreslování vnitřních sil na staticky určitých rámech.
Princip lana, typy lanových konstrukcí, uspořádání, namáhání, příklady.
Plošné konstrukce, desky, skořepiny.

Cíl

Cílem předmětu je vytvořit představu o statickém působení složitějších typů stavebních konstrukcí s ohledem na jejich možné uplatnění v návrhu koncepce architektonického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

◦aktivní účast na cvičeních, event.neúčast omluvená - lékařské potvrzení,
◦prokázání znalosti probírané látky formou zpracování domácích úkolů a testů


◦TEST dimenzování na tah, tlak, ohyb
◦úkol 1 rám - vykreslení M,V,N
◦úkol 2 SN spoj. nosník - vykreslení M,V,N
◦TEST vykreslení průběhu MVN na jednoduchém rámu
◦pro získání zápočtu nutnost správného řešení úkolů 1 a 2 a z obou testů min. hodnocení známkou 3

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor