Detail předmětu

Teorie konstrukcí I

FA-TK1Ak. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje s teoretickými základy statického působení nosných prvků stavebních konstrukcí. Znalost chování stavebních konstrukcí je pro architekta nezbytná, neboť pro něj vytváří logický základ v nejdůležitější výchozí etapě tvorby, tj. v návrhu koncepce konstrukce. Předmět je koncipován v duchu obecných zásad analýzy konstrukcí ve smyslu stanovení vnitřních sil a popisu základního způsobu namáhání, doplněných o praktické příklady použití.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu získá student představu o chování konstrukcí, získané znalosti vedou k stanovení vnitřních sil, vyhodnocení účinků zatížení s cílem určit bezpečný rozměr zkoumaného prvku ve vztahu k danému namáhání. Oblast zkoumání je omezena na nejjednodušší typy prutových konstrukcí.

Prerekvizity

Požaduje se znalost matematiky a fyziky na úrovni středoškolského vzdělání.

Doporučená nebo povinná literatura

Petříčková, M.:e-learning - Stavební mechanika I – multimediální podpora. FA VUTv Brně. 2008. (CS)
Kolendowicz,T.:Stavební mechanika pro architekty, SNTL, Praha, 1984 (CS)
Frey, F.:Analyse des structure at milieu continus Polytechniques at universitaires romandes, Lausanne, 1990 (FR)
Petříčková, M.:Stavební mechanika I. Přednáškové prezentace. VUT FA, 2005 (CS)
Petříčková, M.:Konstrukce a a rchitektura, VUTIUM, 2012, ISBN 978-80-214-4422-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky k udělení zápočtu spočívají v aktivním absolvování výuky a vypracování zadaných prací. Zkouška je písemná dvoukolová, obsahující numerické příklady a teoretický test, kdy v obou částech musí student uspět min. na 50%. Zkouška je pouze písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do problematiky teorie výpočtu konstrukcí, fyzikální model bezpečnosti konstrukce, základní pojmy, terminologie.
Typy nosných konstrukčních prvků a systémů.
Rovinné silové soustavy - soustava obecná, centrická a soustava rovnoběžných sil, stanovení podmínek rovnováhy a ekvivalence.
Podepření stavebních konstrukcí, vazby, výpočet reakcí.
Zatížení stavebních konstrukcí - druhy zatížení, základní účinky zatížení, idealizace zatížení ve výpočtu.
Metody řešení a výpočet příhradových staticky určitých prutových konstrukcí, návrhové parametry, optimalizace tvaru.
Analýza vnitřních sil na rovinných nosnících - prostý nosník, konzolový nosník, nosník s převislým koncem, diferenciální podmínky rovnováhy.
Diagramy vnitřních sil, vykreslování, stanovení polohy nebezpečného průřezu.
Průřezové charakteristiky prutu nosníku, moment setrvačnosti, průřezový modul.
Základní předpoklady a pojmy z nauky o pružnosti a pevnosti, deformace, napětí, lineární teorie pružnosti, fyzikální rovnice, pracovní diagram.
Spolehlivost nosné konstrukce - mezní stavy.
Prostý tah, tlak – napětí, deformace.
Příčný ohyb - účinek posouvající síly a ohybového momentu - normálová a smyková napětí, základní vztahy pro dimenzování.
Přetvoření ohýbaných nosníků.
Trajektorie hlavních napětí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenta s chováním stavebních konstrukcí z hlediska statického působení. Oblast zkoumání je omezena na základní typy prutových konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

aktivní účast na cvičeních, event.neúčast omluvená - lékařské potvrzení,
prokázání znalosti probírané látky formou zpracování domácích úkolů a testů:

◦TEST statika sil - max. 5b, min.2,5b. pro získání zápočtu
◦TEST podepření - max. 5b, min.2,5b. pro získání zápočtu
◦TEST příhradoviny - max. 5b, min.2,5b. pro získání zápočtu
◦DU diagramy M,V,N - max. 5b, min.2,5b.pro získání zápočtu
◦Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 10b.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor