Detail předmětu

Technická infrastruktura

FA-TINAk. rok: 2019/2020

Předmět poskytuje souhrnnou představu o dobře technicky zabezpečeném území, vlivu technické infrastruktury (t.j. veškeré inženýrské sítě včetně objektů na nich) při vytváření urbanistického konceptu nových i obnovovaných územních celků a sídelních útvarů. Posluchači se seznámí s technickým vybavením území, trubními i netrubními inženýrskými sítěmi, jejich koordinací, legislativními a dalšími základními podklady potřebnými pro zpracování koncepcí urbanizovaných území. Dále budou seznámeni s hospodaření s vodami v urbanizovaných územích (využití srážkových vod, povrchové vod ap.). Náplň předmětu je pojmuta tak, aby architekt - urbanista zvládl ucelené řešení technické obsluhy zájmového území. Na přednáškách i seminářích budou spolupracovat učitelé z urbanistických ateliérů a ústavů FA a odborníci z praxe.

Osnova předmětu:
1. Úloha technické infrastruktury v urbanizovaném území
2. Prostorová úprava vedení technického vybavení
3. Inženýrské sítě v zastavěném území
4. Ukládání inženýrských sítí klasickými i moderními metodami
5. Sdružené trasy v městském prostředí
6. Vodní hospodářství měst - odvodnění a využívání srážkových vod ve městech a obcích
7. Vodní hospodářství měst – zásobování obyvatelstva vodou pitnou i užitkovou, zdroje
8. Zásobování sídel energiemi, redukce spotřeby, využití obnovitelných zdrojů
9. Vztah technické infrastruktury k zastavěnému území, limity využití území
10. Odborná exkurze na vybraný úsek technické infrastruktury
11. Otázka řešení ovzduší a hluku ve městech (prof.Koutný)
12. Trvale udržitelný rozvoj na místní úrovni (doc.Havliš)
13. Závěrečný test, zápočet

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu Technická infrastruktura bude mít posluchač základní potřebné znalosti pro navrhování inženýrských sítí a orientaci v problematice inženýrských sítí v rámci zpracovávání územně plánovacích dokumentací.

Prerekvizity

Student by měl znát vazby mezi technickými zařízeními v budovách a venkovními inženýrskými sítěmi, dále mít zvládnuté základy urbanistického navrhování zastavěných území.

Doporučená nebo povinná literatura

Lhotáková Z.:Technická infrastruktura v urb.uzemí (CS)
Lhotáková Z. a kol.:PUS - Hospodaření s dešťovými vodamL (CS)
Hyvnar ÚÚR : Limity využití území (CS)
ČSN 736005 Prosotorová úprava sítí technického vybavení (CS)
ČSN 737505 Kolektory pro sdružené trasy městských podzemních vedení (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutné odevzdání projekt v požadovaném rozsahu, kvalitě zpracování a předepsaném termínu. Z exkurzí je třeba vypracovat a odevzdat zprávy. Součástí klasifikace je závěrečný test.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem výuky je praktické seznámení s novými legislativními požadavky a novými metodami navrhování technické infrastruktury v urbanizovaných územích

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je prováděna průběžně při exkurzích a v seminářích, součástí kontroly jsou otázky s diskusí a závěrečný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning