Detail předmětu

Urbanismus - územní plánování

FA-UR5Ak. rok: 2019/2020

Předmět ukončuje výuku urbanistických disciplin v bakalářském studijním programu a je zaměřen na územní plánování a otázky realizace urbanistických záměrů v území. Předmět má dvě části. První je věnována legislativě územního plánování a podrobněji vybraným problémům z oblasti přípravy, tvorby a projednávání územního plánu tak, aby studenti získali základní orientace v oblasti územního plánování a řízení územní činnosti. Ve druhé části předmětu jsou studenti formou samostatných přednášek seznamováni s vybranými aktuálními problémy a úlohami urbanistické praxe a různými pohledy na aspekty a možnosti jejich řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v oblasti územního plánování. Znalost legislativních předpisů v ob-lasti územního plánování, znalost postupů spojených se zpracováním a schvalováním územně plánovací dokumentace. Praktické znalosti základních průzkumných a bilanč-ních postupů při řešení rozvoje území, principy stanovení regulací území.

Prerekvizity

Znalosti základů architektury a urbanismu. Znalost vývoje a stavby měst. Základní znalosti soudobého urbanismu. Orientace o navazujících disciplinách.

Doporučená nebo povinná literatura

Maier, K.: Územní plánování, ČVUT, Praha, 1997 (CS)
Internet: www.mr.cz,, www.uur.cz (CS)
Maier, K. – Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, ČVUT, Praha, 1997 (CS)
Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA, Brno, 1984 (CS)
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (CS)
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve smyslu pozdějších předpisů (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška. Ve výsledné klasifikaci bude započítána 1/3 hodnocení semináře, 2/3 hodnocení písemné zkoušky. V obou částech hodnocení je nutno získat nadpolo-viční počet bodů, jinak je zkouška nevyhovující. výsledky kontrolních testů (max. 5 bodů) je bonus, který se připočítává k dosaženému počtu bodů (do max. výše 100 bo-dů).

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Úvod do územního plánování (pojetí,systém,legislativa, státní správa).
Území a jeho regulace.
Průzkumy a rozbory.
Nástroje územního plánování (ÚPP,ÚPD,územní rozhodnutí ).
Zpracování ÚPD.
Hodnocení urbanistického návrhu.
Zásady územního plánování města.
Zásady územního plánování venkovských sídlech.
Nároky na rozvoj území - zásady bilancování.
Participace veřejnosti.
Informace o území - statistika, ISÚ, geodezie a kartografie.
GIS.
Technické požadavky v území

Cíl

Seznámit studenty s principy územního plánování, jeho metodami a legislativou, s po-stupem přípravy, zpracováním a schvalováním územně plánovací dokumentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Koncepty jednotlivých zadání a výsledný elaborát ze cvičení. Povinné je absolvovat 80% výuky cvičení, 20% není třeba nahrazovat. Kontrolní testy v přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný