Detail předmětu

Typologie V - výrobní stavby

FA-TY5Ak. rok: 2019/2020

Seznámení studentů s navrhováním zemědělských a průmyslových staveb vycházející ze soudobých technologií a trendů při respektování hodnot prostředí, tvorby a ochrany krajiny.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o typologii jednotlivých druhů výrobních ( zemědělských a průmyslových) staveb.
Získání znalostí pro navrhování architektury zemědělských staveb.
Získání znalostí pro navrhování architektury průmyslových staveb od širších územních souvislostí, přes zastavovací plán průmyslového závodu, návrh průmyslového objektu, až po pracovní prostředí a interier výrobní budovy.
Získání znalostí pro správnou volbu konstrukce a materiálů pro jednotlivé druhy výrobních staveb.
Zásady navrhování výrobních staveb uplatňovat v atelierové tvorbě a v praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti navrhování staveb, znalosti navrhování stavebních konstrukcí.

Doporučená nebo povinná literatura

Sýkora J.: Zemědělské stavby (CS)
Neufert,E.: Navrhování staveb, ISBN 80-901486 (CS)
BOEGE,H.: Landwirtschaftliche Gebäude - Zukunftsorientiert planen, landschaftsgerecht und nachhaltig bauen. a.i.d. Special, 2011. 152s. ISBN: 978-3-8308-0929-6 (CS)
Wege zum neuen Stall. Von der Projektidee über das Genehmigungsverfahren zum neuen Stall - ein Leitfaden für erfolgreiche Stallbauprojekte. KTBL-Heft, Band 85. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. -KTBL-, Darmstadt: 2009, 60 S., ISBN 978-3-941583-29-0 (CS)
Norma ČSN 73 45 01 Stavby pro hospodářská zvířata – základní požadavky (CS)
Norma ČSN pro požární bezpečnost 73 08 42 Objekty pro zemědělskou výrobu (CS)
Norma ČSN 73 05 43 -1 Vnitřní prostředí stájových objektů část 1: Tepelná ochrana (CS)
Norma ČSN 73 05 43 – 2 Vnitřní prostředí stájových objektů část 2: Vytápění a větrání (CS)
Vyhláška 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. Norma ČSN 75 67 90 Stavby pro hospodářská zvířata – Odkliz stájových hnojiv, vnitřní stájová kanalizace Norma ČSN 75 61 90 Stavby pro hospodářská zvířata – Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky, skladování statkových hnojiv Norma ČSN 75 54 90 Stavby pro hospodářská zvířata – Vnitřní stájový vodovod Norma ČSN 75 67 90 Stavby pro hospodářská zvířata – Odkliz stájových hnojiv, vnitřní stájová kanalizace Norma ČSN 75 61 90 Stavby pro hospodářská zvířata – Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky, skladování statkových hnojiv (CS)
Kovařík a kol.: Průmyslové stavby (učebnice) (CS) (CS)
Bartek a kol.: Průmyslové stavby (skriptum) (CS) (CS)
Nový: Interier průmyslových staveb (skriptum) (CS) (CS)
Nový: Průmysl a životní prostředí (učební text) (CS) (CS)
Periodika: Zentralblatt für Industriebau, Architekt, Fórum architektury (DE) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka bude probíhat jednak formou přednášek, jednak formou samostudia pomocí vytvořené e- learningové podpory předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška formou testu s obou částí předmětu (zemědělských a průmyslových staveb).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Budou probrána témata:
- Architektura, konstrukce a materiály zemědělských staveb
- Stavby pro ustájení a chov koní
- Stavby pro ustájení a chov skotu,
- Stavby pro ustájení ovcí, koz a prasat
- Zásady navrhování farem a ekofarem.
- Doplňkové stavby a skleníkové hospodářství.
- Stavby viničních hospodářství - zásady navrhování
- Vývoj průmyslové architektury .
- Vztah průmyslu a funkčních složek města
- Průmysl a územní plánování, zastavovací plán průmyslového závodu.
- Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu.
- Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě.
- Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními.
- Skladování v průmyslu
- Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě
- Pracovní prostředí a interier průmyslových staveb
- Rekonstrukce a konerze továren po ukončení výroby .
- Příklady ze zahraničí a z CZ- Ostrava, Zlín, Brno.
- Průmyslová architektura – inspirace ostatních stavebních druhů.
- Průmysl a životní prostředí, aktuální téma.

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí pro navrhování architektury zemědělských a průmyslových staveb s ohledem na ochranu životního prostředí a ochranu krajinného rázu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, účast ve cvičeních je dána povinností konzultace stanoveného zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning