Detail předmětu

Stavební právo I

FA-SP1Ak. rok: 2019/2020

Poskytnout studentům základní informace o systematizaci platného právního řádu, o právních možnostech jejich chování jako projektantů v pracovním poměru v projektových organizacích a o základech stavebního řízení při práci na stavebních úřadech.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Základy stavebního a správního práva. Pravidla správního řízení prováděného dle stavebního zákona.

Prerekvizity

Obecné právní znalosti a vědomosti bez nutnosti speciálních prerekvizit.

Doporučená nebo povinná literatura

Stavební zákon č. 50/1976 Sb.,v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb. a vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných tech. požadavcích na výstavbu (CS)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (CS)
Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (CS)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (CS)
Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (CS)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění (CS)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení („správní řád“), v platném znění. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška; písemná, formou testu

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Právní postavení autorizovaného architekta z hlediska platné právní úpravy.
Základní správního práva a veřejné správy.
Vybrané otázky stavebního práva - územní plánování, územní řízení.
Vybrané otázky stavebního práva - stavební řízení, kolaudační řízení.
Vybrané otázky stavebního práva - soustava stavebních úřadů, spolupůsobící orgány při řízení o stavbách.
Ochrana životního prostředí ve stavebním zákoně a prováděcích předpisech.
Ochrana vodního ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského a lesního půdního fondu.
Hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek.
Pojmenované smlouvy dle občanského a obchodního zákoníku užívané v procesu výstavby.
Vybrané otázky pracovního práva - vznik, změna, zánik pracovněprávního vztahu.
Vybrané otázky přestupkového a trestního práva.
Vybrané otázky finančního práva - daňová soustava.
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, rozbor právní úpravy, komorové předpisy.

Cíl

Získat znalosti o základech stavebního práva, správního práva a pravidlech ve správním řízení prováděných dle stavebního zákona a o platné právní úpravě výkonu povolání autorizovaných osob.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se provádí formou nepovinných přednášek bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor