Detail předmětu

Kompozice architektury

FA-KOA1Ak. rok: 2019/2020

Analyzuje kategorie architektonické kompozice v souvislosti s prostorem, hmotou a architektonickým tvarem v odrazu filozofických názorů doby, s důrazem na specifika současnosti. Studium zákonitostí tvorby architektonické formy, výrazové a sémantické stránky architektonického díla mají na brněnské fakultě architektury tradici desítek let. Změna ekonomických podmínek, nová společenská situace po roce 1989, prudký rozvoj technologií vyvolávají nalehavou potřebu aktuálního sdělení charakteristických kompozičních situací v co nejširších souvislostech. Jejich znalost zásadním způsobem přispívá k formování profesionálních postojů v architektonické tvorbě.

Výsledky učení předmětu

Schopnost aplikace kompozičních principů a metod v architektonické tvorbě.

Prerekvizity

Znalost základních pojmů, předmětu architektury a znalost základů metodiky architektonické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

CHING, F. - Form, Space, Order (EN)
KRIER, R. - Architecture Kompozition (EN)
MEISS, P. - Elements of Architecture (EN)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kombinovaná písemná a ústní zkouška. Bodové hodnocení stupně, hloubky, rozsahu znalosti a grafického projevu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Koncepce a kompozice v architektonické tvorbě, základní kompoziční kategorie
Formální a abstraktní symetrie, zrcadlovost, kongruence, virtuálnost
Konkrétní symetrie, asymetrie, rovnovážnost, chaos
Kontrast a nuance, účin iluze kontrastu a iluze nuance
Rytmus, repetice, transformace, gradace, akcent, interval
Řady a skupiny, kinesteticko-taktilní vnímání hmoty a prostoru
Modul míry, modul stavby, modulová koordinace, Modulor
Proporce, proporcionální řád, podobnost, analogie
Druhy proporcionálních vztahů, systémy proporcionality
Metody proporcionální analýzy, perspektivní rakurs
Měřítko přirozené, relativní, přiměřenost, měřítko a rozměr, gradace a stupně měřítka, měřítko a výrazový význam, tendence měřítka
Optické klamy a iluze, tvarové zákony, vady optického vjemu
Světlo a barva, systematika barev, barva a prostor. Psychologie vnímání barev, symbolika barev.

Cíl

Schopnost aplikace kompozičních principů a metod v architektonické tvorbě. Poznání zákonitostí tvorby architektonické formy, výrazové a sémantické stránky architektonického díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Při neúčasti na přednáškách je nezbytné individuální studium základní a doporučené literatury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning