Detail předmětu

Radiocommunication Signals

FEKT-MPA-ARSAk. rok: 2020/2021

Navrhovaný předmět se zaměřuje na využití vybraných matematických metod v moderním zpracování komunikačních signálů a teorii bezdrátové komunikace. Cílem předmětu je prezentovat studentům specializovaný matematický aparát, který je nezbytný k pochopení principů moderní bezdrátové komunikace.

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni samostatně řešit problémy spojené s ověřováním a testováním předpokladů a vlastností o zkoumaných jevech a datových souborech v telekomunikační oblasti. Dále by měli být schopni samostatně řešit praktické úkoly, tedy zvolit a zdůvodnit vhodnou metodu a provést její aplikaci.
Absolvent předmětu je schopen: (a) vyčíslit pravděpodobnosti jevů; (b) rozlišit náhodné veličiny a popsat jejich charakteristiky; (c) testovat statistické hypotézy; (d) analyzovat a popsat reálná měření modelů; (e) odhadnout tvar spektra a identifikovat spektrální složky; (f) identifikovat a testovat přítomnost signálu v šumu; (g) vyhodnotit klasifikaci a sestavit ROC křivku.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: -Sestavit jednoduchý program v prostředí Matlab - Praktikovat matematické postupy výpočtu

Doporučená nebo povinná literatura

GOPI, E.S. Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications Using Matlab, Springer, 2007. (EN)
KAY, S. Intuitive Probability and Random Processing using MATLAB, Springer 2005. (EN)
KOBAYASHI, H. et al. Probability, random processes, and statistical analysis, Cambridge University Press, 2012. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Průběžný test během semestru (30 bodů), závěrečná zkouška písemná i ústní (70 bodů).
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do teorie pravděpodobnosti.
2. Jednorozměrná náhodná veličina.
3. Vícerozměrné náhodné veličiny.
4. Centrální limitní věta.
5. Intervaly spolehlivosti.
6. Testování hypotéz.
7. Náhodné procesy.
8. Odhady spektra stochastických signálů.
9. ROC křivka.
10. Detekce signálů skrytých v šumech.

Cíl

Cílem předmětu je prezentovat studentům specializovaný matematicko-statistický aparát, který je nezbytný k pochopení principů moderní bezdrátové komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-TEC magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor