Detail předmětu

Diplomový projekt

ÚSI-2IDDPAk. rok: 2018/2019

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Komplexním výstupem předmětu „Diplomový projekt“ je technická zpráva v podobě diplomové práce, která je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zásady pro samostatné vytváření rozsáhlejšího inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Prerekvizity

Předmět „Diplomový projekt“ je předmětem posledního semestru studia. Studenti průběžně sledují aktuální informace a pokyny u předmětu „DIP – Diplomový projekt“ na FIT VUT v Brně, a těmito informacemi a pokyny se řídí. Povinnou prerekvizitou je úspěšně uzavřený předmět „2ICSP - Semestrální projekt (na FIT VUT v Brně „SEP – Semestrální projekt“)“.

Doporučená nebo povinná literatura

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7
Úřední deska FIT VUT v Brně: Pokyny pro vypracování diplomových prací

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou seminářů a projektů. Jde o způsoby výuky, kde je akcentována samostatná práce studentů. Významnou součástí této výuky je prezentace výsledků vlastní práce a kritické diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti před komisí pro státní závěrečné zkoušky (dále komise) v rámci části „obhajoba DP“ přednesou dosažené výsledky a reagují na dotazy oponenta/oponentů DP a členů komise. Hodnocení technické zprávy diplomové práce a realizačních výstupů je plně v kompetenci komise, která přihlíží k hodnocení vedoucího DP a k posudku oponenta/oponentů DP.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná práce na projektu podle zadání a dalších pokynů z konzultací s vedoucím DP.

Cíl

Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z oblasti informačních technologií včetně dokumentace a obhajoby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RIS , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

169 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning