Detail předmětu

Bezpečnost strojních a elektrických zařízení

ÚSI-2IDBZAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na problematiku a principy analýzy rizik strojních a elektrických zařízení, kterou je nezbytné ovládat při zajišťování bezpečnosti těchto zařízení.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s problematikou a principy analýzy rizika strojních a elektrických zařízení, kterou je nezbytné ovládat při zajišťování bezpečnosti těchto zařízení. Studenti si osvojí nejnovější požadavky bezpečnostních norem a právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na strojních a elektrických zařízeních.

Doporučená nebo povinná literatura

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
ČSN EN 1070, ČSN EN ISO 12100
Vybrané bezpečnostní normy typů B1, B2 a C
Vybrané normy z řady ČSN 33 2000-3, 33 2000-4, 33 2000-5, 33 2000-6, 33 2000-7
Normy ČSN EN 60204, ČSN EN 62061 a ČSN EN 61508
MIL-STD 882D:2000
NORSOK STANDARD Z-013:2001

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování semestrální práce spočívající ve zpracování posouzení rizik vybraného zařízení. Zkouška bude sestávat z písemného testu a případné ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky bezpečnosti strojních a elektrických zařízení.
2. Hlavní české a evropské právní předpisy, týkající se bezpečnosti strojních zařízení.
3. České a evropské technické normy, právní aspekty technické normalizace, hierarchie typů bezpeč. norem.
4. Základy analýzy technických rizik u strojních zařízení.
5. Bezpečnostní hlediska u strojních zařízení.
6. Bezpečnostní a ochranné systémy u strojních zařízení, význam ergonomie.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na strojních zařízeních.
8. Elektrické rozvodné sítě; bezpečnostní a ochranné systémy.
9. Požadavky na elektrické instalace a bezpečnost práce podle ČSN.
10. Projekty elektrických zařízení, prognóza rizikových stavů, dokumentace, schémata, charakteristika prostředí.
11. Elektrická zařízení strojů – všeobecné požadavky.
12. Slaboproudá zařízení ve výkonových instalacích – elektromagnetická kompatibilita, analýza rizikových jevů.
13. Elektrická bezpečnost strojních zařízení – uvádění do provozu, kontroly a revize.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných k posuzování a snižování rizik u strojních a elektrických zařízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RIS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning